Uchwały z 2003 R
Uchwały z 2003 R

Załączone pliki:
UchwalaI1-2003 (UchwalaI1-2003.pdf - 125.117 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:44:13 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy w Złotej oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2003 rok.
UchwalaI2-2003 (UchwalaI2-2003.pdf - 34.833 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:52:29 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Złota.
UchwalaI3-2003 (UchwalaI3-2003.pdf - 18.732 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:58:50 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie Gminie Złota na własność nieruchmości położonej we wsi Probołowice Gmina Złowice.
UchwalaI4-2003 (UchwalaI4-2003.pdf - 21.5 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:02:30 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprwie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.
UchwalaI5-2003 (UchwalaI5-2003.pdf - 96.263 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:07:51 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej na 2003 rok.
UchwalaI6-2003 (UchwalaI6-2003.pdf - 154.18 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:11:30 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
UchwalaI8-2003 (UchwalaI8-2003.pdf - 10.564 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:17:25 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie poręczenia kredytu na rachunek bieżący dla SZOZ w Chrobrzu.
UchwalaII9-2003 (UchwalaII9-2003.pdf - 16.222 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:25:09 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia liczby członków oraz składów osobowych Rad Społecznych Samorządowych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Złotej i Chrobrzu.
UchwalaII10-2003 (UchwalaII10-2003.pdf - 14.246 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:32:31 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2001 z dnia 23 kwietnia 2001w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz zryczałtowanych opłat dla sołtysów wsi na terenie gminy Złota.
UchwalaII11-2003 (UchwalaII11-2003.pdf - 14.14 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:38:38 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie Gminie Złota na własność nieruchmości Skarbu Państwa, położonej w Chrobrzu.
UchwalaIII12-2003 (UchwalaIII12-2003.pdf - 284.803 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:43:16 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota.
UchwalaIII13-2003 (UchwalaIII13-2003.pdf - 15.662 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:47:24 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w 2003 roku.
UchwalaIII14-2003 (UchwalaIII14-2003.pdf - 11.195 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:50:56 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.
UchwalaIII15-2003 (UchwalaIII15-2003.pdf - 22.17 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 13:58:42 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie ustalenia najlżejszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punkt dla pracowników jednostek działających w zakresie oswiaty / nie będącuch nauczycielami/ opieki społecznej oraz zakładu komunalnego.
UchwalaIII16-2003 (UchwalaIII16-2003.pdf - 13.753 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 14:18:09 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie okrślenia wysokości stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własniści.
UchwalaIII17-2003 (UchwalaIII17-2003.pdf - 16.319 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 14:20:38 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.
UchwalaIV18-2003 (UchwalaIV18-2003.pdf - 17.784 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 14:24:26 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchmości stanowiących własność Gminy Złota.
UchwalaIV19-2003 (UchwalaIV19-2003.pdf - 18.675 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 14:31:28 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.
UchwalaIV20-2003 (UchwalaIV20-2003.pdf - 457.345 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 14:41:46 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Złota.
UchwalaIX38-2003 (UchwalaIX38-2003.pdf - 90.545 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 14:47:38 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej na 2004 rok.
UchwalaIX40-2003 (UchwalaIX40-2003.pdf - 31.254 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 15:14:23 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/33/2003r. Rady Gminy w Złotej z dnia 12 grudnia 2003r.
UchwalaIX41-2003 (UchwalaIX41-2003.pdf - 21.333 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 15:21:07 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany uchwały NrII/14/2000 Rady Gminy w Złotej z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia na terenie gminy Złota.
UchwalaV21-2003 (UchwalaV21-2003.pdf - 17.696 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 08:50:52 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany budżetu na 2003 rok.
UchwalaV22-2003 (UchwalaV22-2003.pdf - 14.973 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 08:54:15 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
UchwalaV23-2003 (UchwalaV23-2003.pdf - 11.394 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:13:09 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2004-2007.
UchwalaV24-2003 (UchwalaV24-2003.pdf - 19.171 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:22:13 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia zasady sprzedaży lokali mieszkaniowych znajdujących się Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota.
UchwalaV25-2003 (UchwalaV25-2003.pdf - 11.397 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:24:58 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia stawki procentowej opłat adiacenckiej
UchwalaVII27-2003 (UchwalaVII27-2003.pdf - 29.859 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:28:21 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chrobrzu.
UchwalaVII28-2003 (UchwalaVII28-2003.pdf - 13.692 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:31:30 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2004-2007.
UchwalaVII29-2003 (UchwalaVII29-2003.pdf - 12.284 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:36:08 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie udziału Gminy Złota w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.
UchwalaVII30-2003 (UchwalaVII30-2003.pdf - 19.933 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:38:16 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
UchwalaVIII31-2003 (UchwalaVIII31-2003.pdf - 12.961 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:40:08 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
UchwalaVIII32-2003 (UchwalaVIII32-2003.pdf - 22.655 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:42:34 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
UchwalaVIII33-2003 (UchwalaVIII33-2003.pdf - 78.647 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:49:12 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych.
UchwalaVIII34-2003 (UchwalaVIII34-2003.pdf - 59.785 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:51:46 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokanych.
UchwalaVIII35-2003 (UchwalaVIII35-2003.pdf - 17.722 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:56:34 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota.
UchwalaVIII36-2003 (UchwalaVIII36-2003.pdf - 18.582 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 09:58:20 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
UchwałaVIII37-2003 (UchwalaVIII37-2003.pdf - 17.414 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 10:00:43 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
UchwalaI7-2003 (UchwalaI7-2003.pdf - 35.107 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 11:15:52 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl