Uchwały z 2007 R
2007

Załączone pliki:
uchwalaV2507 (uchwalaV2507.pdf - 67.702 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 07:59:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota.
uchwalaV2607 (uchwalaV2607.pdf - 21.818 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 07:59:29 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.
uchwalaV272007 (uchwalaV272007.pdf - 129.89 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:00:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.
uchwalaV242007 (uchwalaV242007.pdf - 171.824 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:00:35 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W spraie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2007 rok.
uchwalaV2807 (uchwalaV2807.pdf - 21.732 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:01:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.
uchwalaV2907 (uchwalaV2907.pdf - 23.16 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:02:08 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota we wsi Wojsławice.
uchwalaV3007 (uchwalaV3007.pdf - 371.312 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:02:41 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota.
uchwalaV3107 (uchwalaV3107.pdf - 129.132 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:03:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
uchwalaVI3207 (uchwalaVI3207.pdf - 18.317 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:03:58 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do powiadamiania Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy oraz odbierania i przekazywania ich oświadczeń zwanych lustracyjnymi do Instytutu Pmięci Narodowej.
uchwalaVII3407 (uchwalaVII3407.pdf - 390.069 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:04:29 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
uchwalaVII3607 (uchwalaVII3607.pdf - 25.333 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:04:47 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Woli Chroberskiej.
uchwalaVII3707 (uchwalaVII3707.pdf - 37.267 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:40:27 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
uchwalaVII332007 (uchwalaVII332007.pdf - 16.234 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:40:55 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota.
uchwalaVII352007 (uchwalaVII352007.pdf - 30.551 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:41:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawi powołani Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotej.
uchwalaVIII3807 (uchwalaVIII3807.pdf - 110.956 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:43:48 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawi zmian budżetu gminy na 2007 rok.
uchwalaVIII3907 (uchwalaVIII3907.pdf - 19.26 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:44:25 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zaciągnięcia pożyczki dlugoterminowej.
uchwalaVIII4007 (uchwalaVIII4007.pdf - 16.607 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:45:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pinczowie w sprawie likwidacji Poradni Kardiologicznej i Neurologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
uchwalaVIII4107 (uchwalaVIII4107.pdf - 99.887 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:45:26 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
uchwalaVIII4207 (uchwalaVIII4207.pdf - 18.076 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:45:56 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
uchwalaIX4307 (uchwalaIX4307.pdf - 14.266 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:46:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie na kadencię 2008-2011.
uchwalaIX4407 (uchwalaIX4407.pdf - 25.299 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:46:39 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie nabycia gruntu Skarbu Państwa na własność Gminy Złota we wsi Chroberz.
uchwalaIX4507 (uchwalaIX4507.pdf - 23.904 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:46:54 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego.
uchwalaIX4607 (uchwalaIX4607.pdf - 27.993 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:47:11 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie przystąpienia Gminy Złota do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie.
uchwalaIX4707 (uchwalaIX4707.pdf - 65.713 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:47:38 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
uchwalaX5107 (uchwalaX5107.pdf - 90.858 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:48:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
uchwalaX482007 (uchwalaX482007.pdf - 14.31 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:48:24 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2008-2011.
uchwalaX492007 (uchwalaX492007.pdf - 17.415 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:48:45 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego.
uchwalaX502007 (uchwalaX502007.pdf - 25.701 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:49:09 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie nabycia gruntu Powiatu Pińczów na wlasność Gminy Złota we wsi Chroberz.
uchwalaXI5207 (uchwalaXI5207.pdf - 24.705 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:49:25 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
uchwalaXI5307 (uchwalaXI5307.pdf - 40.501 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:49:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
uchwalaXI5407 (uchwalaXI5407.pdf - 27.074 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:50:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
uchwalaXI5507 (uchwalaXI5507.pdf - 92.111 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:50:26 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
uchwalaXI562007 (uchwalaXI562007.pdf - 75.828 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:51:53 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
uchwalaXII5707 (uchwalaXII5707.pdf - 136.376 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:52:27 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok.
uchwalaXII582007 (uchwalaXII582007.pdf - 27.275 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:52:44 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania adpadów komunalnych.
uchwalaXII592007 (uchwalaXII592007.pdf - 21.049 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:53:12 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian uchwały Nr XI/55/2007r. Rady Gminy w Zlotej z dnia 5 grudnia 2007r w sprawie określenia stawek podatku od śrpdków transportowych.
uchwalaXII602007 (uchwalaXII602007.pdf - 153.211 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:53:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl