Zamawiajacy: Gmina Złota

Adres: Złota 109, 28-425 Złota
Kontakt: tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 171

Data publikacji: 2012-12-12 12:09:05

Przedmiot: Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 505824 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

Treść przetargu:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej , 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561024, faks 41 3561648.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem objęta jest dostawa następujących materiałów: - olej napędowy /szacunkowa ilość 13 100 litrów/ z odbiorem przez autobusy szkolne Zamawiającego na stacjach Wykonawcy, oddalonych maksymalnie od bazy sprzętowej GZEASiPS do 10 km. Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty i dopuszczenia, oraz świadectwa jakości. Możliwość tankowania przez autobusy szkolne na WZ, a rozliczanie zakupów co dwa tygodnie (wystawianie faktury zbiorczej)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej. 28 - 425 Złota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 10:45, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej. 28 - 425 Złota.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączone pliki
siwz_paliwo2013.pdfsiwz_paliwo2013.pdf (siwz_paliwo2013.pdf - 88.989 KB)
Data publikacji: 2012-12-12 12:14:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1769
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-12-12 12:09:05
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-12-12 12:15:38

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl