Zamawiajacy: Gmina Złota

Adres: Złota 109, 28-425 Złota
Kontakt: tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 183

Data publikacji: 2013-07-15 14:54:34

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+333 długości 523 m

Treść przetargu:

Złota: Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+333 długości 523 m
Numer ogłoszenia: 143631 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+333 długości 523 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+333 długości 523 m 1) Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno -asfaltową w ilości 50kg/m2 - 104,6 t. 2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - 2092 m2 3) Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym ziemią, zakup i dowóz brakującej ziemi z odległości do 1 km - 523 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.32.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga składania wadium wadium w wysokości 2 000,00 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z zapisem pkt 16.2 SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicz 79 28-425 Złota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicz 79 28-425 Złota pok. Nr 8 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączone pliki
orientacja_nieprow_rudawa.pdforientacja_nieprow_rudawa (orientacja_nieprow_rudawa.pdf - 1442.925 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 15:03:17 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_nieprowice_rudawa.pdfsiwz_nieprowice_rudawa (siwz_nieprowice_rudawa.pdf - 159.499 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 15:03:41 Redaktor: Paweł Bochniak
sst_niepr_rudawa13.pdfsst_niepr_rudawa13 (sst_niepr_rudawa13.pdf - 269.087 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 15:05:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1494
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-07-15 14:54:34
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-07-15 15:31:10

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl