Zamawiajacy: Gmina Z這ta

Adres: Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta
Kontakt: tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 229

Data publikacji: 2018-03-20 12:57:18

Przedmiot: Gmina Z這ta: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Z這ta – Etap II”. OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane


- Odpowiedzi na pytania [Zobacz]


Informacja o otwarciu ofert

Tre嗆 przetargu:

Odpowiedzi na pytanie [Zobacz]


Og這szenie nr 533836-N-2018 z dnia 2018-03-20 r. 

Gmina Z這ta: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Z這ta – Etap II”. 
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych 

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y 

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania 

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania: 
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych 

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚: 

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Z這ta, krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79 , 28425   Z這ta, woj. 鈍i皻okrzyskie, pa雟twoPolska, tel. 413 561 633, e-mail ug@gminazlota.pl, faks 413 561 648. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminazlota.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa 

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak 
www.gminazlota.pl


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak 
www.gminazlota.pl


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏: 
Nie 
Inny spos鏏: 

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏: 
Tak 
Inny spos鏏: 
pisemnie 
Adres: 
Urz康 Gminy Z這ta ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie 
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Z這ta – Etap II”. 
Numer referencyjny: GPI.III.2710.3.18 
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych 
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do: 

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci: 

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Z這ta – Etap II”. 2.1.1.Zakres tego zadania obejmuje roboty budowlane zwi您ane z dostaw i monta瞠m 88 szt. mikroinstalacji - autonomicznych zestaw闚 fotowoltaicznych z mo磧iwo軼i oddawania nadwy磬i wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci o 陰cznej mocy 365,40 kW. 2.1.2. W zakres rob鏒 wchodzi m.in.: I. Opracowanie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy mikroinstalacji fotowoltaicznych obejmuj帷y: • inwentaryzacj budynk闚 (w tym dokonanie oceny stanu technicznego budynk闚 pod k徠em ich wytrzyma這軼i na obci捫enie) i teren闚 przeznaczonych do monta簑 mikro-instalacji, przeprowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji mikroinstalacji; • sprawdzenie za這瞠 techniczno-technologicznych; • uzyskanie warunk闚 technicznych lub uzgodnie od gestor闚 istniej帷ego uzbrojenia infrastrukturalnego w przypadku gdy wyst徙i taka konieczno嗆; • przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiaj帷ym oraz z u篡tkownikiem (w豉軼icielem nieruchomo軼i) warunk闚 wyj軼iowych do projektowania, kt鏎e b璠 podstaw dalszych prac projektowych obejmuj帷e m.in. rozwi您ania projektowe wraz z dokumentami potwierdzaj帷ymi jako嗆 i parametry techniczne przyj皻ych do u篡cia urz康ze i materia堯w; opracowanie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb u篡tkownik闚 (w豉軼icieli nieruchomo軼i) dokumentacji projektowych w j瞛yku polskim, odr瑿nych dla ka盥ej mikroinstalacji i ich uzgodnienie z u篡tkownikiem (w豉軼icielem nieruchomo軼i), inspektorem nadzoru oraz zaakceptowanie przez Zamawiaj帷ego; • uzyskanie w oparciu o zaakceptowan przez Zamawiaj帷ego dokumentacje projektowe decyzji administracyjnych wynikaj帷ych z przepis闚 prawa oraz innych dokument闚 wymaganych zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami w tym: opinii, uzgodnie rzeczoznawc闚, gestor闚 sieci i jednostek administracji, materia堯w geodezyjnych (o ile b璠 potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowa pomocniczych w nie zb璠nym zakresie. II. Roboty budowlane. W zakres prac budowlanych wchodzi wykonanie kompletnych mikroinstalacji zgodnie z opracowan dokumentacj projektow, po uzyskaniu uzgodnie i zatwierdze, wymaganych pozwole oraz dostosowanie istniej帷ych instalacji do prawid這wego wsp馧dzia豉nia z wykonan instalacj z uwzgl璠nieniem niezb璠nych prac towarzysz帷ych, w tym w szczeg鏊no軼i: • przej璚ie przez Wykonawc od Zamawiaj帷ego i U篡tkownika (w豉軼iciela nieruchomo軼i) plac闚 budowy i przygotowanie miejsca pod monta mikroinstalacji, • ustalenie przebiegu trasy przewod闚 od miejsca monta簑 mikroinstalacji do wpi璚ia w istniej帷e instalacje; • monta mikroinstalacji; • wykonanie po陰czenia z instalacj elektroenergetyczn obiektu; • wykonanie odpowiednich zabezpiecze przeciwprzepi璚iowych i instalacji odgromowej, je郵i jest wymagana lub przystosowanie istniej帷ej instalacji odgromowej do mikroinstalacji, • wykonanie przej嗆 w przegrodach wewn皻rznych i zewn皻rznych budynk闚; • wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykop闚 pod przewody; • zabezpieczenie miejsc przebi i przej嗆 przewod闚 elektrycznych; • wykonanie pozosta造ch niezb璠nych prac zwi您anych z uk豉daniem przewod闚, urz康ze, • przeprowadzenie wymaganych pr鏏 i bada, dokonanie pr鏏nego rozruchu przed odbiorem rob鏒,; • uzyskanie i przygotowanie niezb璠nych dokument闚 (protoko堯w pr鏏 i bada, kart gwarancyjnych, ksi捫ek serwisowych, instrukcji obs逝gi i u篡tkowania w j瞛yku polskim) zwi您anych z przekazaniem do u篡tkowania wybudowanych instalacji na poszczeg鏊nych nieruchomo軼iach; • opracowanie odr瑿nie dla ka盥ej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (w 2 egz.) zawieraj帷ego: dokumentacj powykonawcz (je瞠li zajd istotne zmiany podczas prowadzenia rob鏒), komplet kart gwarancyjnych, bada, atest闚, pr鏏, inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz przyj皻 do pa雟twowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku konieczno軼i jej wykonania; • opracowanie odr瑿nie dla ka盥ej mikroinstalacji szczeg馧owej instrukcji obs逝gi mikroinstalacji (zawieraj帷ej m.in. zalecenia bie膨cej konserwacji); • przygotowanie zg這sze wraz z wymagan dokumentacj przy陰czenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej - w imieniu u篡tkownika (w豉軼iciela nieruchomo軼i) na podstawie udzielonego pe軟omocnictwa, oraz z這瞠nie tych dokument闚 u operatora sieci (OSD) w terminie do 7 dni od dnia wykonania instalacji • przeprowadzenie szkolenia u篡tkownik闚 instalacji w zakresie eksploatacji i obs逝gi wykonanych mikroinstalacji oraz sporz康zenie protoko逝 obejmuj帷ego zakres szkolenia oraz uzyskanie o鈍iadcze od u篡tkownik闚 o dokonanym szkoleniu; • wykonanie przegl康闚 gwarancyjnych oraz bezp豉tnych us逝g serwisowych w okresie obowi您ywania gwarancji. 

II.5) G堯wny kod CPV: 09332000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

09331200-0

71200000-0

71300000-1

71323100-9

45311200-2

45315300-1

45311000-0


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)
Warto嗆 bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Roboty o to窺amym charakterze do 5 % warto軼i zam闚ienia podstawowego 
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚: 
miesi帷ach:    lub dniach: 
lub 
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w ww. zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Okre郵enie warunk闚: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1 000 000,00 z這tych. b) posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow na kwot w wysoko軼i minimum 1 000 000,00z Informacje dodatkowe 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa 
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠 瞠: a) zrealizowa w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej dwie roboty polegaj帷e na budowie instalacji fotowoltaicznych o warto軼i nie mniejszej ni 1 500 000 z這tych brutto ka盥a z nich. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - co najmniej 1 (jedn) osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodziel¬nych funkcji w budownictwie w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 (jedn) osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodziel¬nych funkcji w budownictwie w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 (jedn) osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 (jedn) osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 osob posiadaj帷 certyfikat UDT potwierdzaj帷y posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych 廝鏚e energii w zakresie system闚 fotowoltaicznych, UWAGA Zamawiaj帷y nie dopuszcza 陰cznie funkcji przez poszczeg鏊ne osoby wskazane powy瞠j Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: 
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI 

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu 
Tak 
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; b) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; c) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) dokument闚 dotycz帷ych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟ienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - je瞠li wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o kt鏎ych mowa w pkt. 5.3.2. lit a-c.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU: 
d) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉da¬nia ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt¬rych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik Nr 5 do SIWZ) e) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowie¬dzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te¬mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ie¬nia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik Nr 6 do SIWZ) f) dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉l¬no軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego. g) Informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔od¬k闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

W celu potwierdzenia zapewnienia zastosowania odpowiednich urz康ze wymienionych w formularzu ofertowym, Wykonawca dostarczy Zamawiaj帷emu karty katalogowe lub odpowiednie certyfikaty dla konkretnych zaproponowanych modu堯w i inwerter闚,

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca jest zobowi您any wnie嗆 wadium w wysoko軼i 40 000,00 z (s這wnie: czterdzie軼i tysi璚y z這tych). Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康zu, b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146). Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na nast瘼uj帷y rachunek bankowy zamawiaj帷ego: BS Pi鎍z闚 O/Z這ta 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 Zaleca si do陰czenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzaj帷ego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu, zamawiaj帷y uzna wadium, kt鏎e znajdzie si na rachunku bankowym zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by gwarancj nieodwo豉ln, bezwarunkow i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie zamawiaj帷ego, sporz康zon zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami i powinna zawiera nast瘼uj帷e elementy: a) nazw daj帷ego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwot gwarancji, c) termin wa積o軼i gwarancji w formule: „od dnia - do dnia ……………..", d) zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze 膨danie zamawiaj帷ego w sytuacjach okre郵onych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i umieszczenia w tre軼i gwarancji klauzuli dotycz帷ej po鈔ednictwa podmiot闚 trzecich . W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni pieni篹na, zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert orygina逝 dokumentu wadialnego (gwarancji lub por璚zenia). Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca造 okres zwi您ania ofert, pocz患szy od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie 
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej 
Nie 
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚   
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚 
Maksymalna liczba wykonawc闚   
Kryteria selekcji wykonawc闚: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta: 


Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚: 

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych: 

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie 
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona: 

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia: 

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia: 
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie): 
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze: 
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: 
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

GWARANCJE

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem 
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody: 

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania: 

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: 
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty: 

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych: 

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie: 

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy: 


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewa積o軼i wymagaj formy pisemnej. 2. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty : 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towar闚 i us逝g; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie rycza速owe w kwocie brutto, z uwzgl璠nieniem obowi您uj帷ej stawki podatku VAT; 2) w przypadku zmiany obowi您uj帷ych przepis闚, je瞠li zgodnie z nimi konieczne b璠zie dostosowanie tre軼i umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zg這szenia w formie pisemnej w ci庵u 14 dni od powzi璚ia informacji stanowi帷ej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta mo瞠 spowodowa wyd逝瞠nie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany mo瞠 by Zamawiaj帷y lub Wykonawca; 3) w przypadku zmiany: - wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), - zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne. Je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc. Zmiana wymaga zg這szenia w formie pisemnej w ci庵u 7 dni od powzi璚ia informacji stanowi帷ej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wp造nie na termin wykonania zam闚ienia, natomiast spowoduje zmian wynagrodzenia Wykonawcy. 3. W przypadkach okre郵onych w 11 ust. 2 i 3 umowy, co do zmniejszenia zakresu rob鏒 i obni瞠nia wynagrodzenia umownego o warto嗆 rob鏒 zaniechanych; 4. Odno郾ie zmiany terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia z przyczyn nie wynikaj帷ych ze zw這ki Wykonawcy, w szczeg鏊no軼i: a) w razie zaistnienia zdarze o charakterze dzia豉nia si造 wy窺zej, przez kt鏎 strony rozumiej kl瘰ki 篡wio這we, stan wyj徠kowy, dzia豉nia terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje w豉軼iwych w豉dz, a tak瞠 dzia豉nia lub zaniechania dzia豉nia organ闚 pa雟twowych, samorz康owych lub os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych terminow realizacj zam闚ienia, o okres nie przekraczaj帷y czasu trwania przeszkody w wykonaniu zam闚ienia, b) w przypadku okre郵onym w 11 ust. 3 umowy o okres wykonania rozwi您a zamiennych. 5. Ponadto przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy, a dotycz帷ych w szczeg鏊no軼i zakresu rzeczowego rob鏒, terminu ich wykonania, nale積ego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru rob鏒, gdy s one nast瘼stwem niemo磧iwej do przewidzenia: 1) konieczno軼i zrealizowania rob鏒 przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych, technologicznych lub materia這wych ni wynikaj帷e z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem rob鏒 albo ze wzgl璠u na zmiany przepis闚 prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, 2) przyj皻ej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania rob鏒, gdy roboty nie mog by realizowane, w szczeg鏊no軼i ze wzgl璠u na nie zinwentaryzowane istniej帷e uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 3) wyst徙ienia uzasadnionej konieczno軼i zwi瘯szenia bezpiecze雟twa realizacji rob鏒; 6. Zakres zmian postanowie umowy, wywo豉nych przyczynami, o kt鏎ych mowa w ust. 3, powinien by odpowiedni do wywo逝j帷ej je przyczyny, pod wzgl璠em rzeczowym, czasowym i finansowym. 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy): 

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: 
Data: 2018-04-04, godzina: 10:30, 
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): 
Nie 
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu 

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 - Informacja o otwarciu ofert [Zobacz]Za陰czone pliki
siwz2018fotowoltaika2.docSIWZ Fotowoltaika 2018 (siwz2018fotowoltaika2.doc - 1197.568 KB)
Data publikacji: 2018-03-20 13:21:08 Redaktor: Pawe Bochniak
zalnr8foto182.docZal nr8 do SIWZ (zalnr8foto182.doc - 858.624 KB)
Data publikacji: 2018-03-20 13:22:11 Redaktor: Pawe Bochniak
odpowiedzi_foto18.pdfOdpowiedzi na pytania 2018 (odpowiedzi_foto18.pdf - 110.24 KB)
Data publikacji: 2018-03-30 12:07:21 Redaktor: Pawe Bochniak
Opis: W zwi您ku z zapytaniem skierowanym do Zamawiaj帷ego w post瘼owaniu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Z這ta — ETAP 11", dzia豉j帷 na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) zwanej dalej ustaw P.z.p. , udzielamy nast瘼uj帷ej odpowiedzi.
info_foto_042018.pdfInformacja o otwarciu ofert 2018 (info_foto_042018.pdf - 30.436 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:57:41 Redaktor: Pawe Bochniak

Statystyki bie膨cego przetarguWy鈍ietle: 816
Wprowadzi do systemu: Pawe Bochniak, data: 2018-03-20 12:57:18
Opublikowa: Pawe Bochniak, data publikacji: 2018-03-20 13:22:26

Urz康 Gminy Z這ta
ul. Sienkiewicza 79, Z這ta
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl