Zamawiajacy: Gmina Złota

Adres: Złota 109, 28-425 Złota
Kontakt: tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 98

Data publikacji: 2009-05-29 08:08:33

Przedmiot: Przebudowa drogi w miejscowości Złota os. „Barbara” od km 0+000 do km 0+306

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr. GPI-III-3410/16/09

GMINA  ZŁOTA
ZŁOTA 109
28-425 ZŁOTA
Tel. 041 3561601
Strona internetowa  www. gminazlota.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego
 t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,
oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip
Przedmiotem zamówienia jest  Przebudowa drogi w miejscowości Złota os. „Barbara” od km 0+000 do km 0+306          CPV -  45000000-7,   45233140-2
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 30.10.2009 r.
Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
   zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 
Zamawiający nie wymaga składania wadium
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %
 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:
 (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów
 Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
 C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej
 100  - procentowe znaczenie kryterium ceny
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA : Przebudowa drogi w miejscowości Złota os. „Barbara” od km 0+000 do km 0+306  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8 – sekretariat do dnia 17-06-2009 roku do godz. 9:00 opatrzonym  nazwą    i  dokładnym adresem oferenta.
Oferty zostaną otwarte w dniu 17-06-2009 r. o godz. 9:20 w pok. Nr 2 (świetlica)
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 28.05.2009 r. Nr ogłoszenia 172354-2009.
Inwestycja współfinansowana ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Załączone pliki
zlota.rarZałączniki_Złota_Barbara (zlota.rar - 4325.761 KB)
Data publikacji: 2009-05-29 08:11:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2172
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-05-29 08:08:33
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-05-29 08:14:34
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:06:46

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl