Zaproszenie na sesję Rady Gminy Złota

2006-03-22 13:23:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 marca 2006 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej / świetlica/.

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 marca 2006 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej / świetlica/. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Uchwalenie Panu Pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady na 2006r. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej za 2005r. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej za 2005r. 8. Podjęcie uchwał: a. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. b. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej c. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty/nie będących nauczycielami/, opieki społecznej oraz zakładu komunalnego. 9. Zmiany w budżecie. 10. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 11. Interpelacje i zapytania. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 13. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mlaskawa

Zobacz również: