IV Sesja Rady Gminy Złota - zaproszenie

2018-12-20 11:17:38 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 27 grudnia 2018 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej z tym, że przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy o godz. 12-tej wystąpią dzieci i młodzież z tradycyjnym Bożonarodzeniowym występem (jasełka)

>> Transmisja wideo na żywo <<

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5.     Podjęcie uchwał .

6.     W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

7.     W sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8.     W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2020.

9.     W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota na nieruchomość należącą do osoby fizycznej.

10.    W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia Rady Gminy Złota w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.

11.     W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

12.     W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031.

13.      Budżet Gminy na 2019 rok- wystąpienie Wójta Gminy.

14.      Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego dotycząca budżetu .

15.      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotycząca budżetu

16.       Dyskusja.

17.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na  2019 rok.

18.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031

19.       Interpelacje i zapytania

20.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21.       Wolne wnioski.

22.       Zamknięcie obrad.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                          Adam Wypych

Zobacz również: