Zaproszenie na Sesję

2019-03-18 15:24:51 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota ,która odbędzie się 26 marca 2019r. o godz.12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady  Gminy Złota na 2019 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Złota zaliczanych do sektora finansów publicznych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2019.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
13.    Interpelacje i zapytania.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.    Wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad.
                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                     Adam    Wypych

Zobacz również: