OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ...

2019-07-26 12:21:15 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” w dniach od 26.07.2019 r. do dnia 15.08.2019 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.gminazlota.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Złota lub drogą poczty elektronicznej na adres: ug@gminazlota.pl do dnia 15.08.2019 r.

 

Załączniki

Załącznik Nr 1. projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026

Załącznik Nr 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

Zobacz również: