ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-24 15:15:48 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania w zakresie:

Złota, dn. 24.02.2020 r.

GPI.V. 6233.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny  za realizację zadania

w zakresie:

przygotowania wniosku o dofinansowanie opracowania aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złota z KONKURSU na realizację w 2020 r. zadań wynikających

z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Praca ma być wykonana zgodnie z regulaminem KONKURSU na realizację w 2020 r. zadań wynikających  z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

tel. 41 3561633 wew.16

 REGON 291010872 , NIP 662-17-50-002, e-mail: ug@gminazlota.pl

2.      PRZEDMIOT i ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przygotowanie wniosku o dofinansowanie opracowania aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złota.

W przypadku pozyskania środków z Ministerstwa Rozwoju w ramach organizowanego konkursu na realizację zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 " Wykonawca zobowiązuje się do:

-    wykonania inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Złota

-    wykonania aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złota

-  wykonania warstwy obrysów obiektów zawierających azbest w formacie ESRI Shapefile zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju,

-   wprowadzenia do Bazy Azbestowej wyników inwentaryzacji azbestu,

-   wykonania sprawozdania z realizacji zadania do Ministerstwa Rozwoju

-   opracowanie niezbędnej dokumentacji dot. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

                                                            

3.      TERMIN REALIZACJI:

Zgodnie z wytycznymi Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

4.      KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

             Najniższa cena .

5.      MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem,, KONKURS AZBEST", w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota,

Ofertę  można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem pod  nr. 41 3561648               lub pocztą elektroniczną na adres bystrzanowski@gminazlota.pl

6.      TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

03.03.1019 r godzina 12.00

       7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym załączonym poniżej.

     8. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO:

1)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zaproszenia.

2)  O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez  

     podania przyczyny.

      4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.

Osoba do kontaktu:

Robert Bystrzanowski tel. 41 3561601 wew. 16

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: