Ogłoszenie

2020-03-26 09:55:01 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2020 r,poz.256 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : przekształceniu otworu hydrogeologicznego na dz. nr 442/4 w m. Niegosławice gm. Złota w urządzenie wodne ( studnia głębinowa) i pobór wód podziemnych dla nawadniania upraw warzywnych na dz. nr 442/4 m Niegosławice za pomocą deszczowni przewoźnej typu R2/,

Znak:GPI-6220.1.20                                                                                                                    2020.03.26

OGŁOSZENIE 

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2020 r,poz.256 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : przekształceniu otworu hydrogeologicznego na dz. nr 442/4 w m. Niegosławice gm. Złota w urządzenie wodne ( studnia głębinowa) i pobór wód podziemnych dla nawadniania upraw warzywnych na dz. nr 442/4 m Niegosławice za pomocą deszczowni przewoźnej typu R2/, 

W związku z powyższym powiadamia się strony o możliwości zapoznania się z  dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 9 w godzinach urzędowania;

Możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku , Urzędu Gminy Złota przy ul. Sienkiewicza 79, pok. nr 9 w terminie 7 dni od dnia  niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Złota.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.w formie pisemnej; 2.ustnie do protokołu; 3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

26.03.2020

Data udostępnienia do publikacji:

26.03.2020

 

 

Zobacz również: