Zaproszenie na Sesję

2020-07-06 10:22:35 Sesje

w rozwinieciu...

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się   15 lipca 2020 r.  o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :

1.                 Otwarcie sesji.

2.                 Stwierdzenie quorum.

3.                 Przyjęcie porządku obrad.

4.                 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.                 Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2019r.”

6.                 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.

7.                 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r. i sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.

8.                 Przedstawienie  Uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

9.                 Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r.

10.             Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r

11.             Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

12.             Podjęcie uchwały absolutoryjnej.

13.             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2019 rok.

14.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

15.             Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031.

16.             Interpelacje i zapytania.

17.             Wolne wnioski.

18.             Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Adam   Wypych

Zobacz również: