Nabór kandydatów na stanowisko pracy: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

2021-01-11 12:22:59 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu...

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

ogłasza

nabór kandydatów na stanowisko pracy:  OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 

Wymiar zatrudnienia:  2 etaty                                                          

1.     Wymagania niezbędne

       1.Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni    

         praw publicznych niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia       

          publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

2.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

3.      Nieposzlakowana opinia

4.      Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

5.      Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków :

a.      - pielęgniarka dyplomowana

b.      -opiekunka domowa

c.       - opiekunka środowiskowa

d.      - opiekun medyczny

lub

e.      - ukończony kurs potwierdzający posiadane kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej

      2. Wymagania dodatkowe

1.      Umiejętność skutecznego komunikowania się

2.      Umiejętność organizowania pracy w domu chorego .

3.      Samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych obowiązków.

4.      Dyspozycyjność.

     3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

     1.  Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca  

      2004r. dotyczących usług opiekuńczych , w szczególności:

a.      Usługi gospodarcze :

- pomoc w czynnościach dnia codziennego , w miarę potrzeby pomoc przy myciu, kąpaniu , w ubieraniu się , jedzeniu

- zakup i dostarczenie artykułów spożywczych, leków ,

- przyrządzanie posiłków,

-utrzymywanie porządków pomieszczeniu zajmowanym przez osobę zainteresowaną ,

-palenie w piecu

-zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem

- pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami , instytucjami , zakładami opieki zdrowotnej itp.

          b.  Usługi pielęgnacyjne :

- wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w  zależności od indywidualnych potrzeb

- pielęgnacja,

- pomoc w kontakcie z lekarzem oraz służbą zdrowia

       2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji .

       3. Bieżąca współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie wymiany informacji na  

           temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług

           opiekuńczych.

5.     Wymagane dokumenty

1.  List motywacyjny,

2.  CV,

3.  Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( NR 1)

4.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych   

(certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

6.  Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy

7.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (NR 2)

9.  Oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, (Nr 3)  ,

10.  Oświadczenie o przetwarzanie  danych osobowych w celach zatrudnienia  (Nr 4)

 6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA OPIEKUNKĘ ŚRODOWISKOWĄ”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złotej lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota w terminie od 12.01.2021  do 25.01.2021 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota (www.bip.gminazlota.pl).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Zobacz również: