ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-07-30 09:16:28 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej , ul Parkowa 18, 28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty na: Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew.346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota”.

           Złota   dnia   27-07-2021


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Zamawiający -  Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej , ul Parkowa 18,  28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty na: Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew.346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota”

2.  Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew. 346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota” w ramach realizacji operacji: ,, Podniesienie  atrakcyjności rekreacyjno – kulturalnej i turystycznej w miejscowości Złota.

1)     opis przedmiotu zamówienia:

Budowa altany o wymiarach w rzucie 4,14 m  x 7,34 m, o powierzchni zabudowy 30,39 m2 .  Zakres planowanych robót budowlanych

• Wykonanie robót ziemnych

• Wykonanie fundamentów

• Wykonanie konstrukcji wsporczej altany

• Wykonanie porycia dachowego

• Wykonanie posadzki

• Wykonanie robót wykończeniowych

Budowa budynku gospodarczego o wymiarach w rzucie 6,0 m * 5,8 m, o powierzchni zabudowy 34,8 m2 .

Zakres planowanych robót budowlanych

• Wykonanie robót ziemnych

• Wykonanie fundamentów

• Wykonanie konstrukcji wsporczej

• Montaż płyt ściennych

• Wykonanie pokrycia dachowego

• Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

• Wykonanie posadzki

• Wykonanie robót wykończeniowych

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na działce Nr 358/1, obr. Złota

Zakres planowanych robót budowlanych

• Wykonanie robót przygotowawczych

• Wykonanie posadzki na scenie i schodach

• Remontów murków z cegły klinkierowej

• Wykonanie utwardzenia

Budowa wiaty o wymiarach w rzucie 5,70 m x 5,62 m, o powierzchni zabudowy 32,03 m2 .  Zakres planowanych robót budowlanych

• Wykonanie robót ziemnych

• Wykonanie fundamentów

• Wykonanie konstrukcji wsporczej

• Montaż płyt od strony południowej

• Wykonanie pokrycia dachowego

• Wykonanie posadzki

• Wykonanie robót wykończeniowych

 Szczegółowy zakres robót określa opracowana dokumentacja ( zgłoszenie robót oraz przedmiary robót)

2)     Termin wykonania zamówienia:   do 30 listopada  2021 r.

3)     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności;

  Prowadzenie działalności związanej z przedmiotem objętym postępowaniem.    

4)    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
 do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wykonawca może dołączyć do oferty aktualny wydruk z CEIDG prowadzonej przez  Ministerstwo Gospodarki. W przypadku Oferenta będącego Spółką Cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.

5)    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

     pisemnie lub e-mailem;  ug@gminazlota.pl

6)    Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

7)    Termin związania ofertą:  -   30 dni od daty złożenia oferty

8)    Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę zgodnie z formularzem ofertowym, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2.4) należy złożyć w terminie  do dnia   12-08 - 2021 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79,  28-425 Złota, pokój nr 8 – sekretariat lub przesłać e-mailem  na adres ug@gminazlota.pl

9)    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-08- 2021 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Złota,  ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, pokój Nr 2 - świetlica.

10Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną  wysokość w oparciu  dokumentację i przedmiar robót.

Wykonawca może załączyć do oferty kosztorys ofertowy

     10.1  Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
              stanowiącego Załącznik Nr 1

11)  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  CENA  - 100 %

12)  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego:

Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

13)  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

    Wzór umowy –  załącznik nr 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.


Zobacz również: