ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

2014-04-09 13:11:49 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

GPI-I-7624.2.2014

Złota dnia 2014.04.07 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 2014.04.07 została wydana  na wniosek inwestora: Tomasz Szczęsny zam. ul.Mała 27, 28-425 Złota  ,  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa biogazowi rolniczej o mocy 0,25 MW    na działce nr 633  w   Złotej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie została wydana po  uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. W związku z powyższym, zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Złotej  przy ulicy Sienkiewicza 79, pok. Nr 9 .

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek

Zobacz również: