Konkurs

2004-04-27 15:06:22 Aktualnosci

WÓJT GMINY ZŁOTA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miernowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu .

I . Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr.89.poz.826 zm. z 2003 r. Dz.U Nr 189.poz.1854 ) . II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać : 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki ; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej ,zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem ; 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy ,wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem ; 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ; 6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek; 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie ,że kandydat nie był karany kara dyscyplinarna , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela(Dz.U.z 2003 r Nr 118,poz.1112 i Nr 137,poz.1304),oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ; 9) oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 10) oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.Nr.15,poz.148,Nr 45,poz.391,Nr 65, poz.594,Nr.96,poz.874 i Nr166,poz.1611); 11)Oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr.101,poz.926 i Nr 153,poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora . III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs ” , w terminie 16 dni od ukazania się ogłoszenia , na adres : Urząd Gminy w Złotej , 28-425 Złota . Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez : Wójta Gminy w Złotej . O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie . Złota dn. 2004.04.20 Redakcja Echa Dnia w Kielcach Urząd Gminy w Złotej prosi o zamieszczenie ogłoszenia w dniu 24.04.2004. Należność za w/w usługę pokryjemy po otrzymaniu rachunku . Nr. NIP 662-12-30-633 . WÓJT GMINY ZŁOTA ogłasza konkurs : na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu . I . Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr.89.poz.826 zm.z 2003 r. Dz.U Nr 189.poz.1854 ) . II.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać : 11) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki ; 12) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej ,zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 13) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem ; 14) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy ,wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem ; 15) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ; 16) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek; 17) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 18) oświadczenie ,że kandydat nie był karany kara dyscyplinarna , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela(Dz.U.z 2003 r Nr 118,poz.1112 i Nr 137,poz.1304),oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ; 19) oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 20) oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.Nr.15,poz.148,Nr 45,poz.391,Nr 65, poz.594,Nr.96,poz.874 i Nr166,poz.1611); 11)Oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr.101,poz.926 i Nr 153,poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora . III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs ” , w terminie 18 dni od ukazania się ogłoszenia , na adres : Urząd Gminy w Złotej , 28-425 Złota . Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez : Wójta Gminy w Złotej . O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Zobacz również: