Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej

2015-09-07 09:03:37 Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej. Ogłoszenie Wójta Gminy Złota z dnia 08 września2015 roku w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej.

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota
z dnia 08 września2015 roku
w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze
  obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej

Wymiar zatrudnienia:

Warunki pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a)obywatelstwo polskie,

b)niekaralność za przestępstwa umyślne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

d)wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane administracyjne,

e)wiedza z zakresu przepisów samorządowych (ustawa o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego),

f)znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności administracyjnych,

g)biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów: pakietów biurowych min. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego; obsługujących pocztę elektroniczną),

2.Wymagania dodatkowe:

a)obsługa urządzeń biurowych,

b)preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

c)komunikatywność,

d)zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,

e)prawo jazdy.

f)doświadczenie zawodowe: pożądane - poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi:

a)zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi,

b)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

c)prowadzenie ewidencji korespondencji,

d)prowadzenie ewidencji delegacji,

e)prowadzenie rejestru zawartych umów,

f)prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników - książka wyjść służbowych i prywatnych,

g)przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,

h)wywieszanie na tablicach ogłoszeń pism sądowych podlegających podaniu do publicznej wiadomości

i)przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników,

j)wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu, dbałość o jego wystrój i estetykę,

k)rozliczenie kart drogowych pojazdu służbowego

l)nadzór nad prawidłowym użyciem pieczęci i tablic urzędowych oraz stempli

ł)zapewnienie działania urządzeń łączności i alarmowania;

m)nadzór nad prawidłowym  używaniem telefonów służbowych

n)wykonywanie innych poleceń Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego i Spraw Obywatelskich

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia::

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)kwestionariusz osobowy,

d)kserokopie świadectw pracy,

e)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

f)kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach),

g)kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,

h)oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

i)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być zaopatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych -obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej”, w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2015 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Złota

                                                           (-)Tadeusz Sułek

Zobacz również: