ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015

2015-10-23 09:27:13 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy , do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu .

Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Barbara Tarka 

Złota

2

Katarzyna Marzec

Nieprowice

Jednocześnie informujemy, że drugi etap , tj. rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatami  odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Złota  w wyznaczonym terminie, o którym w/w zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zobacz również: