KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

2014-08-12 13:18:30 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

2014-04-09 13:11:49 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-26 08:17:59 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, nazwa stanowiska pracy : Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-02-24 10:06:49 Ogłoszenia o naborze

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, na stanowisko: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-06 15:15:00 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-01-31 12:18:21 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Złota”. więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-01-31 07:58:54 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota”. więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2014-01-16 18:54:04 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY więcej»

Ogłoszenie

2013-12-19 12:04:15 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Złota informuje o:

1. Przystąpieniu do opracowania projektu „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU z terenu Gminu Złota” ,

2.Przystąpieniu do opracowania „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ZŁOTA”,

3. Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji , pokój nr 12, w godzinach urzędowania,

4. Możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku Urzędu Gminy Złota przy ulicy Sienkiewicza 79, pok. Nr 12 w terminie 21 dni od dnia ukazania opublikowania ogłoszenia. Organem właściwym do rozpoznania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota. więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2013-07-12 11:13:27 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. więcej»