Księgi rejestrowe instytucji kulturyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-08-08 12:21:37

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Złota, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj.Dz. U. z 2017 r. poz.862 z późń zm.)

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
-otwarty dostęp do rejestru;
-wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej- na wniosek.
2. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
5. Do wniosku dołączyć należy dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. (Opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony).
6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Złota prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, tel. 41 356 16 33.

Załączone pliki:

tabela_rejestr_instucji_kultury_zlota
(tabela_rejestr_instucji_kultury_zlota.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2014-05-19 14:20:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Rejestr Instytucji Kultury Gmina Złota

Powrót