Uchwały z 2018 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-08-13 10:40:13

2018r.Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XXIX/219/2018
(uchwala_nr29_219_2018.pdf - 190.028 KB) Data publikacji: 2018-02-27 13:36:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała NR XXIX/215/2018
(uchwala29_215_2018.pdf - 293.476 KB) Data publikacji: 2018-03-01 12:11:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXIX/222/2018
(uchwala222.pdf - 26.21 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:10:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XXIX/223/2018
(uchwala223.pdf - 27.87 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:10:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

UCHWAŁA NR XXIX1224/2018
(uchwala224.pdf - 149.065 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/225/2018
(uchwala225.pdf - 237.276 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXX/227/2018
(uchwala227.pdf - 173.678 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018rok

UCHWAŁA NR XXX/234/2018
(uchwala234.pdf - 28.622 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:12:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

Uchwała Nr XXX./235/2018
(uchwala235.pdf - 23.226 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:12:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

UCHWAŁA NR XXX/236/2018
(uchwala236.pdf - 26.998 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:13:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX1222/2018 Rady Gminy flota z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XXX/233/2018
(uchwala233_2018.pdf - 247.044 KB) Data publikacji: 2018-03-20 12:54:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXX/233/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR 228/2018
(uchwala228_2018.pdf - 77.355 KB) Data publikacji: 2018-03-23 10:19:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR 229/2018
(uchwala229_2018.pdf - 41.041 KB) Data publikacji: 2018-03-23 10:21:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXVII/208/2017
(uchwala_27_208.pdf - 1533.702 KB) Data publikacji: 2018-06-13 11:26:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/256/2018
(uchwala_32_256.pdf - 548.379 KB) Data publikacji: 2018-06-13 11:27:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Zlota z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy flota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXXII/243/2018
(uchwalanr243.pdf - 22.492 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:29:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/244/2018
(uchwalanr244.pdf - 29.887 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:29:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/246/2018
(uchwalanr246.pdf - 65.502 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:30:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Złota podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2018
(uchwalanr255.pdf - 322.55 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:30:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/270/2018
(uchwalanr270.pdf - 568.93 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:10:21 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota ma lata 2018-2031

Uchwała Nr XXXIV/269/2018
(uchwalanr (2).pdf - 235.794 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:41:07 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/268/2018
(uchwalanr (3).pdf - 54.781 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:42:35 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XXXIV/267/2018
(uchwalanr (4).pdf - 373.243 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:44:49 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr XXXIV/266/2018
(uchwalanr (5).pdf - 42.433 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:28:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Złota

Uchwała Nr XXXIV/265/2018
(uchwalanr (6).pdf - 101.265 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:30:56 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXIII/264/2018
(uchwalanr (7).pdf - 50.026 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:33:18 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przejęcia od Powiatu Pińczowskiego zadania ,,Remont i konserwacja rowu oraz zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0142T w m. Probołowice na odcinku 320 mb"

Uchwała Nr XXXIII/263/2018
(uchwalanr (8).pdf - 52.332 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:37:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXIII/262/2018
(uchwalanr (9).pdf - 40.362 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:42:51 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/222/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020" (ze zm. w Uchwale Nr XXX/236/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r.)

Uchwała Nr XXXIII/261/2018
(uchwalanr (10).pdf - 57.022 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:47:14 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

Uchwała Nr XXXIII/260/2018
(uchwalanr (11).pdf - 363.262 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:48:50 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/259/2018
(uchwalanr (12).pdf - 567.028 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:50:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

Uchwała Nr XXXIII/258/2018
(uchwalanr (13).pdf - 336.882 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:50:40 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/257/2018
(uchwalanr (14).pdf - 69.827 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:52:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota

Uchwała Nr XXXII/254/2018
(uchwalanr (18).pdf - 42.712 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:55:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała Nr XXXII/253/2018
(uchwalanr (19).pdf - 91.521 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:58:14 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/220/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota oraz pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/252/2018
(uchwalanr (20).pdf - 101.995 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:00:52 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/219/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej informacji o dzierżawieniu przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy gruntów należących do Gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/251/2018
(uchwalanr (21).pdf - 99.867 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:03:15 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/2018/2018 z dnia 2w lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota oraz pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi o działaniach Wójta Gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/250/2018
(uchwalanr (22).pdf - 102.067 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:06:40 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/217/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz pozostawienia bez rozpoznania anonimowej informacji o niezamieszkiwaniu przez radnego na terenie gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/249/2018
(uchwalanr (23).pdf - 161.256 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:08:20 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXIV/248/2018
(uchwalanr (24).pdf - 58.282 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:11:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.

Uchwała Nr XXXII/247/2018
(uchwalanr (25).pdf - 47.98 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:13:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr XXXII/245/2018
(uchwalanr (27).pdf - 358.451 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:16:04 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała Nr XXXI/242/2018
(uchwalanr (30).pdf - 586.849 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:17:49 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

Powrót