Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wersja do druku

28-425 Złota, ul. Parkowa 17,

Kierownik: Agnieszka Gil
Telefon: 41 356 16 33 wew. 22 (kierownik) i 21 (pracownik socjalny)

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek
Godz. 7:30 - 15:30

  • Zakres zadań:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy.

Do zadań zleconych na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64, poz. 593) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych, opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekonomiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy na podstawie art. 17, ust.2, pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U.Nr 64, poz. 593 należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- prowadzenie i zapewnienie miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminę na podstawie art.17, ust 2, pkt. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64, poz. 593/ należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawianym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości.

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) do zadań gminy zleconych z zakresu administracji rządowej należy prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacenia świadczeń rodzinnych.

Sprawozdania


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 13073

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Gunia, data: 2003-06-27 19:21:12
Opublikował(a): Grzegorz Gunia, data publikacji: 2003-08-06 11:44:49
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2023-04-12 12:29:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony