Wersja do druku

Opublikowano: 2010-07-20 14:37:48

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminnej Nr 402001 T Biskupice – Złota – Graby od km 0+000 do km 3+433

Wynik postepowania:
 

Złota dnia 2010-07-16

GPI-III-3410/10/10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej Nr 402001 Biskupice-Złota-Graby od km 0+000 do km 3+433”

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez :


Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa

2a, 25-670 Kielce

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów


Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:


OFERTA Nr 1. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”

Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów,

93 pkt.

OFERTA N r 3. Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,

55-040 Kobierzyce, adres do korespondencji: ul. Łokietka 79,

31-280 Kraków,

82 pkt.

Oferta Nr 4. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.Jakubowice 77, 32-100 Proszowice

88 pkt.

OFERTA Nr 5. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Zygmunt Cieśla, ul. 17 Stycznia 32 , 27-200 Starachowice

94 pkt

OFERTA Nr 6. CEWAP Sp. z o.o. , Celiny, 26-020 Chmielnik

97 pkt.


Oferta Nr 7. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

90 pkt.


Otrzymują:

1.Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a, 25-670 Kielce

2. CEWAP Sp. z o.o. ul. Celiny, 26-020 Chmielnik

3. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

(adres do korespondencji: STARBG Sp. z o.o. Oddział w Kielcach

Kajetanów 117

26-050 Zagnańsk

4. POLDIM Jakubowice Sp. z .o.o. Jakubowice 77,

32-100 Proszowice

5. Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,

55-040 Kobierzyce, adres do korespondencji: ul. Łokietka 79,

31-280 Kraków,

6. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”

Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów,

7. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Zygmunt Cieśla, ul. 17 Stycznia 32

27-200 Starachowice


GPI-III-3410/10/10Postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminnej Nr 402001 T Biskupice-Złota-Graby od km 0+000 do km 3+433”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
ZAWIADOMIENIE


o unieważnieniu postępowania


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający uprzejmie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminnej Nr 402001 T Biskupice-Złota-Graby od km 0+000 do km 3+433”, zostaje unieważnione.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli : postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminnej Nr 402001 T Biskupice-Złota-Graby od km 0+000 do km 3+433”,”, jest jednym z pięciu zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych, na które również przeprowadzone zostały w tym samym czasie odrębne postępowania o udzielenie zamówienia. Środki na realizację wymienionych zadań mają być przeznaczone z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tak zwanych „Schetynówek”.

Warunkiem pozyskanie środków finansowych z wymienionego Programu jest objęcie jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przebudowy wszystkich pięciu dróg gminnych jako jednego zadania.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania wymienione w art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1911
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:02:10
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-22 11:23:13
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:23:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu