Wersja do druku

Opublikowano: 2013-10-08 13:21:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2013/2014

Wynik postepowania:

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   Złota 08.10.2013r.

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

ul. Parkowa 4; 28-425 Złota

GZEASiPS-ZP/01/13

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot  przetargu:

 Zakup i sukcesywna dostawa węgla orzech oraz eko-groszku do Zespołu Placówek Oświatowych  w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013

1. Węgiel kamienny orzech                                                        – 13 t

2.  EKO GROSZEK -węgiel płomienny niespiekający           - 200 t.

 

 

Wynik postępowania:

 

            Zespół Placówek Oświatowych w Złotej, ul. Parkowa 4, 28-425 Złota informuje, że w dniu 03.10.2013 r. o godzinie 1010 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i sukcesywna dostawa węgla orzech oraz eko-groszku do Zespołu Placówek Oświatowych  w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013          

                         

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 ofert. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. Z 2013r., poz. 907 i 984 i 1047 ze zm.) Na podstawie art. 94 ust 3 Prawo zamówień publicznych, (Dz.U z 2013r., poz. 907 i 984 i 1047 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Oferta

Nr.

Wykonawca

Ilość przyznanych punktów w kryterium najniższa cena

1

KARBONEX

 Sp zo.o.

ul. Kolejowa 39 A

26-065 Piekoszów

100,00 pkt.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że odrzucił oferty Wykonawcy.

 

Oferta Nr 3 .  EUROKOMERS Sp z o. o. , ul. Bogumińska 77c, 44-351 Turza Śląska

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej w/w postępowania przetargowego w punkcie 11 wymienił: Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.

       Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej, ul.Parkowa 4, 28-425 Złota do dnia 03-10-2013 do godz. 1000.

        Oferty zostaną otwarte w dniu 03-10-2013 do godz. 1010.

 

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art 84 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Z 2013r., poz. 907 i 984                     i 1047 ze zm.) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Ponadto Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.

 

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że  wykluczył z postępowania Wykonawcę:

 

Oferta nr 2 . Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe "IMAGE" Sebastian Girgiel,

ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze -Gardawice.

 

Uzasadnienie fatyczne:

 

Zamawiający pismem z dnia 03.10.2013 wezwał do uzupełnienia dokumentów w zakresie:

                    zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

             Wyżej wymienione zaświadczenia powinny potwierdzać stan nie później niż na dzień

07 października 2013r., do godz.1200 . Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył jakichkolwiek dokumentów - brak potwierdzenia wpływu jakichkolwiek dokumentów.

 

 

Uzasadnienia prawne:

 

Wykonawca zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U z 2013r. , poz 907 i 984 i 1047 ze zm.). Ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 uznaje się za odrzuconą .

 

 

Podpisanie umowy nastąpi 16 października 2013 r w siedzibie Zamawiającego.

Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia przybycia i ustalenia godziny podpisania umowy. -

Nr tel. ( 41) 35 61 614 .
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1457
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-09-25 13:43:55
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-09-25 13:49:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu