Wersja do druku

Opublikowano: 2018-03-07 08:34:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota – Etap II
UWAGA – UZUPEŁNIENIE do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania
Informacja o otwarciu ofert

Wynik postepowania:


ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota – ETAP II”

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3  pkt 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  ( jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  zamawiający zawiadamia że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  UNIEWAŻNIA przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

Uzasadnienie faktyczne.

            Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 689 760,00 zł.

W wyżej wymienionym  postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 06-03-2018 r.  do godz. 10 30 zostały złożone 3 oferty. Cena oferty z najniższą ceną  wynosiła 1 685 015,17 zł.  W wyniku badania oferty – oferta ta została odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ceny pozostałych ofert  znacznie przekraczają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

            Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację tego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1221
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-02-15 11:28:23
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-02-15 11:30:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu