Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 100

Data publikacji:
2009-06-24 10:05:02

Przedmiot: ZADANIE PN: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

 o  wartości  szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust.  8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający:   GMINA  ZŁOTA

                          Złota 109

                          28-425 Złota

                          tel. ( 041 ) 3561601

                          fax.(041) 3561648

                          www.gminazlota.pl

                          

 

 

O G Ł A S Z A

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA :

 

ZADANIE PN:  Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota

 

1.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Złota, Złota 109 ) pokój nr 9 po wcześniejszym zamówieniu lub zwrócić się z wnioskiem o wysłanie specyfikacji pocztą.

 

Cena  Specyfikacji:  400  +  koszty  przesyłki

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Adres strony : www.gminazlota.pl/ bip - przetargi

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem  zamówienia  jest:

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota w miejscowościach:

1.   Biskupice na działce  nr 134

2.   Chroberz na działce nr 526

3.   Kostrzeszyn na działce nr 786/2

4.   Miernów na działce nr 387/1

5.   Niegosławice na działce nr 157

6.   Nieprowice na działce nr 423/2

7.   Pełczyska na działce nr 856/3

8.   Probołowice na działce nr 120/5

9.   Rudawa na działce nr 104/1

10.         Stawiszyce na działce nr 365/1

11.         Wojsławice na działce nr 188

12.         Woli Chroberskiej na działce nr 146

13.         Złota na działkach nr 346/2 i 346/3

14.         Żurawniki na działce nr 735

  

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekty wykonawcze – zał. do  SIWZ. 

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:CPV:  

CPV 45111213-4       roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45223800-4       montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45112723-9       roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

           CPV 37500000-3        gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw,

            CPV 37530000-2       Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu ,gier salonowych i

            towarzyskich

            CPV 45112710-5    roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

            CPV 77310000-6    usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

            CPV 45342000-6       wznoszenie ogrodzeń

      

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza  udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (art. 36 ust. 4 Prawo zamówień publicznych).

 

3.  Termin  wykonania   przedmiotu  zamówienia:

-        do 30.09.2010 r.

 

4.      Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria   

      oceny:    najniższa  cena  zadania  – 100 %.

 

      5.  Termin składania ofert upływa dnia  15.07.2009 r.  do godz. 10:00.

 

     Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Złotej, Złota 109, pokój nr 8 (sekretariat).  

   Oferty złożone po terminie zostaną  zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na   wniesienie protestu. Otwarcie ofert  dnia   15.07.2009 r.  o godz. 10:10.

6.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania z ofertą

     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7. O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy :

1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i

  osobami  zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

5) udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu  lat  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy –  w  tym  okresie  należycie  i  rzetelnie  wykonali roboty budowlane polegające na   budowie placów zabaw.

    Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień.

    W przypadku składania  oferty  przez  podmioty  wspólne,  warunek  musi  spełnić  co  najmniej   jeden podmiot. 

6) Wykonawca powinien dysponować kadrą inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami 

     budowlanymi do kierowania robotami w branży ogólno budowlanej Osobami legitymującymi się

     doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi   do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

    Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał przygotowanie zawodowe   

    upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy  i robót w  

    specjalności, konstrukcyjno-budowlanej   oraz  aktualne  zaświadczenie  o   

    przynależności  do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,

7) każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres

60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu  odbioru końcowego  robót.  Powyższa  

gwarancja nie dotyczy maszyn i urządzeń, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.

8)  Dokumenty wymagane w postępowaniu:

a)  dowód  wniesienia  wadium  na  kwotę  5.000zł ( słownie pięć tysięcy złotych ), dokonanej w formie zgodnej z ustawą PZP

b)  formularz  ofertowy  -  wg  wzoru do SIWZ  (zał. nr 1),

c)  zestawienie wartości kwoty brutto – wg wzoru do SIWZ (zał. nr 1a) zawierające:

-        kosztorys  ofertowy  budowy placów zabaw

d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu  określonych w art.  22 ust. 1 ustawy - wg  wzoru do  SIWZ (zał. nr 2),

e) zaakceptowany  projekt  umowy - wg  wzoru do SIWZ (zał. nr 3),

f) zaakceptowany wzór karty gwarancyjnej –wg wzoru do SIWZ ( zał.nr 4)

f) wykaz  osób  i  podmiotów,  które  będą  wykonywać  zamówienie  lub będą uczestniczyć w    wykonaniu  zamówienia i ich doświadczenie (zał. nr 5i 6) oraz załączyć:

    - uprawnienia budowlane    potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej do     pełnienia funkcji  kierownika  robót  wraz  z  aktualnym  na  dzień  składania  ofert zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego,

g) aktualny odpis z właściwego rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu  do  rejestru lub zgłoszenia do    ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem    terminu składania ofert,

h) wykaz robót  budowlanych polegających na budowie placów zabaw,   wykonanych  w  okresie  pięciu  lat, a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, w  zakresie będącym przedmiotem zamówienia,  z   podaniem ich zakresu  rzeczowego, wartości, daty wykonania i odbiorów wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.

i) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. nr 7),

j) wykaz robót   w przypadku ich powierzenia podwykonawcom (zał. nr 8), art.36  ust. 4  Prawo Zamówień Publicznych.

   

Dokumenty, o  których mowa  w punktach  7 i 8 mogą  być przedstawione w formie oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe  dokumenty należy złożyć w oryginale.

9. Projekt współfinansowany ze Środków UE w ramach PROW  Województwa Świętokrzyskiego. 

10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 

    1) Jarosław Nowak – kierownik referatu gospodarki przestrzennej i inwestycji,

        tel.  041 3561601 wew.19

    2) Elżbieta Kucięba   - inspektor ds. programów unijnych

 tel.  041 3561601 wew.18

 

 Złota ,  dnia  18.06.2009 r.

 

 

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy

 

                                                                                                      /-/  mgr  Tadeusz Sułek

 

  • Odpowiedzi na złożone zapytania do treści SIWZ dla przetargu pn. "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota" [Pobierz]
  • UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA DOTYCZĄCEGO WNOSZONEGO WADIUM POPRAWNY NUMER KONTA:

BS Pińczów O/Złota 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

 

Załączone pliki
SIWZ.docSIWZ_place (SIWZ.doc - 217.088 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:40:00 Redaktor: Paweł Bochniak
ZAALCZNIK_NR2_OSWIADCZENIE.docZALCZNIK_NR2_OSWIADCZENIE.doc (ZAALCZNIK_NR2_OSWIADCZENIE.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:40:21 Redaktor: Paweł Bochniak
Zal_nr1aFormularz_cenowy.docZal_nr1aFormularz_cenowy.doc (Zal_nr1aFormularz_cenowy.doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:40:45 Redaktor: Paweł Bochniak
Zal_nr6_Wykaz_osob.docZal_nr6_Wykaz_osob.doc (Zal_nr6_Wykaz_osob.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:41:50 Redaktor: Paweł Bochniak
Zal_nr7Harmonogram_rzecz_fians.docZal_nr7Harmonogram_rzecz_fians.doc (Zal_nr7Harmonogram_rzecz_fians.doc - 78.848 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:42:14 Redaktor: Paweł Bochniak
Zal_nr8Wykaz_art36_ust4.docZal_nr8Wykaz_art36_ust4.doc (Zal_nr8Wykaz_art36_ust4.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:42:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Zal_nr9spec_tech_wykonania_i_odbioru_robot.docZal_nr9spec_tech_wykonania_i_odbioru_robot.doc (Zal_nr9spec_tech_wykonania_i_odbioru_robot.doc - 98.304 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:43:04 Redaktor: Paweł Bochniak
Zal_nr10ZESTWIENIE_URZADZEN.xlsZal_nr10ZESTWIENIE_URZADZEN.xls (Zal_nr10ZESTWIENIE_URZADZEN.xls - 79.872 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:43:31 Redaktor: Paweł Bochniak
ZALACZNIK_NR1_for_ofert.docZALACZNIK_NR1_for_ofert.doc (ZALACZNIK_NR1_for_ofert.doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:43:53 Redaktor: Paweł Bochniak
ZALACZNIK_NR3wzor_umowy.docZALACZNIK_NR3wzor_umowy.doc (ZALACZNIK_NR3wzor_umowy.doc - 108.032 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:44:35 Redaktor: Paweł Bochniak
zalacznik_nr10_przedmiary_robot.pdfzalacznik_nr10_przedmiary_robot.pdf (zalacznik_nr10_przedmiary_robot.pdf - 4069.161 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:47:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr_4_do_umowy_nr_gwarancja.docZalacznik_nr_4_do_umowy_nr_gwarancja.doc (Zalacznik_nr_4_do_umowy_nr_gwarancja.doc - 64.512 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:47:30 Redaktor: Paweł Bochniak
ZALACZNIK_NR_5_Doswiadczenie_zawodowe.docZALACZNIK_NR_5_Doswiadczenie_zawodowe.doc (ZALACZNIK_NR_5_Doswiadczenie_zawodowe.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2009-06-24 10:47:49 Redaktor: Paweł Bochniak
odpowiedzi_do_siwz_place.pdfOdpowiedzi na złożone zapytania do treści SIWZ dla przetargu pn. "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota (odpowiedzi_do_siwz_place.pdf - 25.885 KB)
Data publikacji: 2009-07-07 11:47:39 Redaktor: Paweł Bochniak
zalacznik_zielen.pdfZieleń (zalacznik_zielen.pdf - 1017.392 KB)
Data publikacji: 2009-07-13 09:00:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2676
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-06-24 10:05:02
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-06-24 10:49:35
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-07-15 12:36:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu