Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 108

Data publikacji:
2010-02-25 13:24:22

Przedmiot: Tratwą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/1/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest:

                       „Tratwą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu”

1.  przystań wodna: adaptacja terenu pod zaplecze przystani , pomost cumowniczy.,  pirsy cumownicze., rów izolacyjny ., umocnienie narzutem na materacu faszynowym gr.60cm. koryta Nidy i. zatoki.

2. zaplecze przystani:  droga dojazdowa z kostki brukowej, parkingi.,  ciągi piesze i rowerowe ., strefa rekreacji sportowej , zieleń i mała architektura .

                45100000-8; 45222000-9; 45240000-1; 45243000-2; 45242000-5

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 30.09.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia”

   na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami

   SIWZ. 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości 30 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco: OFERTA : „Tratwą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu”

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  15-03-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku

       wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy PZP.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu  2010-02-25 r. Nr ogłoszenia 39823-2010

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na

lata 2007 – 2013.

 

*Zmieniony został plik "Rysunek przystani wodnej.pdf", w załączeniu wersja obowiązująca.

 

UWAGA! W Ogłoszeniu i SIWZ, w punkcie 8 dot. wadium, numer konta zamawiającego powinno być:  BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

Załączone pliki
SIWZ1.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tratwa (SIWZ1.pdf - 475.575 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:26:29 Redaktor: Paweł Bochniak
dok_geotechniczna_podloza_gruntowego.pdfDokumentacja Geotechniczna podłoża gruntowego Dla P.T. Przystani wodnej wraz z infrastrukturą (dok_geotechniczna_podloza_gruntowego.pdf - 1481.725 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:29:26 Redaktor: Paweł Bochniak
dok_ techn_badan_gruntowego_ZTE_budowy_mostu.pdfDokumentacja technicznych badań gruntowego dla ZTE budowy mostu na rzecze Nidzie (dok_ techn_badan_gruntowego_ZTE_budowy_mostu.pdf - 3859.082 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:32:41 Redaktor: Paweł Bochniak
09008opis.pdfopis (09008opis.pdf - 84.857 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:35:28 Redaktor: Paweł Bochniak
09008strona_tytulowa.pdfstrona_tytulowa (09008strona_tytulowa.pdf - 154.302 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:36:39 Redaktor: Paweł Bochniak
09008zal1mala_architektura.pdfzal1mala_architektura (09008zal1mala_architektura.pdf - 224.865 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:37:35 Redaktor: Paweł Bochniak
a_al_01_altana_rzut_fundamentow_posadzki.pdfa_al_01_altana_rzut_fundamentow_posadzki (a_al_01_altana_rzut_fundamentow_posadzki.pdf - 203.044 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:46:11 Redaktor: Paweł Bochniak
a_al_02_altana_rzut_parteru.pdfa_al_02_altana_rzut_parteru (a_al_02_altana_rzut_parteru.pdf - 248.729 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:50:18 Redaktor: Paweł Bochniak
a_al_03altana_rzut_wiezby_dachu.pdfa_al_03altana_rzut_wiezby_dachu (a_al_03altana_rzut_wiezby_dachu.pdf - 160.318 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:51:07 Redaktor: Paweł Bochniak
a_al_04altana_przekroj_a_a_elewacja_detale.pdfa_al_04altana_przekroj_a_a_elewacja_detale (a_al_04altana_przekroj_a_a_elewacja_detale.pdf - 383.886 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 13:52:02 Redaktor: Paweł Bochniak
a_d_02bruki_detal_posadzki_pod_scene.pdfa_d_02bruki_detal_posadzki_pod_scene (a_d_02bruki_detal_posadzki_pod_scene.pdf - 439.329 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:00:40 Redaktor: Paweł Bochniak
a_z_01zagospodarowanie_terenu.pdfa_z_01zagospodarowanie_terenu (a_z_01zagospodarowanie_terenu.pdf - 664.623 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:02:01 Redaktor: Paweł Bochniak
IIinformacja_bioz_chroberz.pdfIIinformacja_bioz_chroberz (IIinformacja_bioz_chroberz.pdf - 61.167 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:02:58 Redaktor: Paweł Bochniak
IIIOpis_do_projektu_architektoniczno_budowlanego_chroberz.pdfIIIOpis_do_projektu_architektoniczno_budowlanego_chroberz (IIIOpis_do_projektu_architektoniczno_budowlanego_chroberz.pdf - 105.003 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:04:04 Redaktor: Paweł Bochniak
opis_do_projektu_budowlano_wykonawczego.pdfopis_do_projektu_budowlano_wykonawczego (opis_do_projektu_budowlano_wykonawczego.pdf - 59.228 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:04:35 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis_do_projektu_wykonawczego.pdfOpis_do_projektu_wykonawczego (Opis_do_projektu_wykonawczego.pdf - 120.486 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:05:06 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis_do_warunkow_realizacji_inwestycji.pdfOpis_do_warunkow_realizacji_inwestycji (Opis_do_warunkow_realizacji_inwestycji.pdf - 59.582 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:05:33 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis_do_zagospodarowania_terenu_w_chrobrzu.pdfOpis_do_zagospodarowania_terenu_w_chrobrzu (Opis_do_zagospodarowania_terenu_w_chrobrzu.pdf - 113.382 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:06:10 Redaktor: Paweł Bochniak
pierwsza_strona_do_projektu_budowlanego_w_chrobrzu.pdfpierwsza_strona_do_projektu_budowlanego_w_chrobrzu (pierwsza_strona_do_projektu_budowlanego_w_chrobrzu.pdf - 49.56 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:06:45 Redaktor: Paweł Bochniak
Pierwsza_strona_do_projektu_budowlano_wykonawczego.pdfPierwsza_strona_do_projektu_budowlano_wykonawczego (Pierwsza_strona_do_projektu_budowlano_wykonawczego.pdf - 45.47 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:07:21 Redaktor: Paweł Bochniak
Pierwsza_strona_do_projektu_wykonawczego.pdfPierwsza_strona_do_projektu_wykonawczego (Pierwsza_strona_do_projektu_wykonawczego.pdf - 41.196 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:07:57 Redaktor: Paweł Bochniak
Pierwsza_strona_do_wytycznych.pdfPierwsza_strona_do_wytycznych (Pierwsza_strona_do_wytycznych.pdf - 25.309 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:08:26 Redaktor: Paweł Bochniak
Dol_fundamentowy_pompowni.pdfDol_fundamentowy_pompowni (Dol_fundamentowy_pompowni.pdf - 46.559 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:12:33 Redaktor: Paweł Bochniak
Konstrukcja_drogi_i_parkingu.pdfKonstrukcja_drogi_i_parkingu (Konstrukcja_drogi_i_parkingu.pdf - 67.556 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:13:00 Redaktor: Paweł Bochniak
Pirsy_cumownicze_wraz_z_konstrukcja.pdfPirsy_cumownicze_wraz_z_konstrukcja (Pirsy_cumownicze_wraz_z_konstrukcja.pdf - 115.974 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:13:31 Redaktor: Paweł Bochniak
Pomost_cumowniczy.pdfPomost_cumowniczy (Pomost_cumowniczy.pdf - 65.707 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:14:10 Redaktor: Paweł Bochniak
Pomost_cumowniczy_zbrojenie.pdfPomost_cumowniczy_zbrojenie (Pomost_cumowniczy_zbrojenie.pdf - 78.627 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:14:39 Redaktor: Paweł Bochniak
Profil_podluzny_przykanalika.pdfProfil_podluzny_przykanalika (Profil_podluzny_przykanalika.pdf - 41.821 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:15:09 Redaktor: Paweł Bochniak
Profil_podluzny_rowu_odwadniajacego.pdfProfil_podluzny_rowu_odwadniajacego (Profil_podluzny_rowu_odwadniajacego.pdf - 49.098 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:16:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Profil_podluzny_rzeki_Nidy.pdfProfil_podluzny_rzeki_Nidy (Profil_podluzny_rzeki_Nidy.pdf - 54.755 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:16:43 Redaktor: Paweł Bochniak
Przekroje_poprzeczne_przez_zaplecze.pdfPrzekroje_poprzeczne_przez_zaplecze (Przekroje_poprzeczne_przez_zaplecze.pdf - 92.141 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:17:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Schody_eksploatacyjne.pdfSchody_eksploatacyjne (Schody_eksploatacyjne.pdf - 51.145 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:18:50 Redaktor: Paweł Bochniak
Schody_eksploatacyjne_zbrojenie.pdfSchody_eksploatacyjne_zbrojenie (Schody_eksploatacyjne_zbrojenie.pdf - 59.487 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:19:39 Redaktor: Paweł Bochniak
scianka_oporowa.pdfscianka_oporowa (scianka_oporowa.pdf - 54.023 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 14:20:18 Redaktor: Paweł Bochniak
scianka_oporowa_zbrojenie.pdfscianka_oporowa_zbrojenie (scianka_oporowa_zbrojenie.pdf - 63.738 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:09:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Slip.pdfSlip (Slip.pdf - 99.276 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:10:21 Redaktor: Paweł Bochniak
Umocnienie_brzegu_Nidy.pdfUmocnienie_brzegu_Nidy (Umocnienie_brzegu_Nidy.pdf - 62.116 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:10:53 Redaktor: Paweł Bochniak
Umocnienie_pod_mostem.pdfUmocnienie_pod_mostem (Umocnienie_pod_mostem.pdf - 78.518 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:11:20 Redaktor: Paweł Bochniak
Zagospodarowanie_terenu.pdfZagospodarowanie_terenu (Zagospodarowanie_terenu.pdf - 237.15 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:11:55 Redaktor: Paweł Bochniak
ost_stalowa_scianka_szczelna.pdfost_stalowa_scianka_szczelna (ost_stalowa_scianka_szczelna.pdf - 598.531 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:14:08 Redaktor: Paweł Bochniak
specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.pdfspecyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych (specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.pdf - 1759.056 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:16:14 Redaktor: Paweł Bochniak
sst_pale.pdfsst_pale (sst_pale.pdf - 142.977 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 15:17:06 Redaktor: Paweł Bochniak
a_d_01_bruki_ detal_ciagu_pieszo_rowerowego.pdfa_d_01_bruki_ detal_ciagu_pieszo_rowerowego (a_d_01_bruki_ detal_ciagu_pieszo_rowerowego.pdf - 273.861 KB)
Data publikacji: 2010-02-26 07:55:14 Redaktor: Paweł Bochniak
Profil_podluzny_przylacza_wodociagowego.pdfProfil_podluzny_przyłacza_wodociagowego (Profil_podluzny_przylacza_wodociagowego.pdf - 43.309 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 11:34:10 Redaktor: Paweł Bochniak
rysunek_przystani_wodnej_nowy.pdfrysunek_przystani_wodnej_nowy (rysunek_przystani_wodnej_nowy.pdf - 805.006 KB)
Data publikacji: 2010-03-08 07:59:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2531
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-02-25 13:24:22
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-02-25 15:22:19
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-03-11 10:06:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu