Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 110

Data publikacji:
2010-04-09 08:49:55

Przedmiot: 1. Remont drogi gminnej Pełczyska Kolonie dł 560 mb.
2. Remont drogi dojazdowej w m. Pełczyska dł. 526 mb.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/3/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa: www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Remont drogi gminnej Pełczyska Kolonie dł 560 mb.

                                             CPV - 45233140-2;   45233142-6

2. Remont drogi dojazdowej w m. Pełczyska dł. 526 mb.

                                                   CPV – 45233140-2;  45233142-6

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 29.07.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia”

   na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami

   SIWZ. 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości 3 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco: OFERTA :

 1. Remont drogi gminnej Pełczyska Kolonie dł  560 mb.

 2. Remont drogi dojazdowej w m. Pełczyska dł. 526 mb.

 

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  23-04-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu  08-04-2010  r. Nr ogłoszenia 79367-2010

Załączone pliki
pelczyska_kol.pdfpelczyska_kol (pelczyska_kol.pdf - 137.472 KB)
Data publikacji: 2010-04-09 08:56:26 Redaktor: Paweł Bochniak
sst_pel_526.pdfsst_pel_526 (sst_pel_526.pdf - 134.957 KB)
Data publikacji: 2010-04-09 08:56:49 Redaktor: Paweł Bochniak
sst_pel_560.pdfsst_pel_560 (sst_pel_560.pdf - 122.356 KB)
Data publikacji: 2010-04-09 08:57:16 Redaktor: Paweł Bochniak
mapka_pelczyska.pdfmapka_pelczyska (mapka_pelczyska.pdf - 340.616 KB)
Data publikacji: 2010-04-09 08:58:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1870
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-04-09 08:49:55
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-04-09 08:59:56
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-04-28 09:12:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu