Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 118

Data publikacji:
2010-06-22 11:42:32

Przedmiot: Remont drogi w miejscowości Złota działka nr. 237 od km 0+000 do km 0+235,
długości 235mb

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/9/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest:

   Remont drogi w miejscowości Złota  działka  nr. 237 od km 0+000 do km 0+235,

      długości 235mb

 

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 15.11.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający nie wymaga składania wadium

 

9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco:  Remont drogi w miejscowości Złota  działka  nr. 237 od km 0+000

                            do km 0+235,  długości 235 mb

 

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  07-07-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 22-06-2010 r. Nr ogłoszenia  161349

Załączone pliki
SIWZ_zl_lacz10.pdfSIWZ_zl_lacz10 (SIWZ_zl_lacz10.pdf - 150.37 KB)
Data publikacji: 2010-06-22 11:43:08 Redaktor: Paweł Bochniak
orientacja_zl_lacz10.pdforientacja_zl_lacz10 (orientacja_zl_lacz10.pdf - 323.956 KB)
Data publikacji: 2010-06-22 11:43:32 Redaktor: Paweł Bochniak
przekroj_konstrukcyiny_zl_lacz10.pdfprzekroj_konstrukcyiny_zl_lacz10 (przekroj_konstrukcyiny_zl_lacz10.pdf - 49.61 KB)
Data publikacji: 2010-06-22 11:43:56 Redaktor: Paweł Bochniak
SPIS_SST_zl_lacz10.docSPIS_SST_zl_lacz10 (SPIS_SST_zl_lacz10.doc - 894.464 KB)
Data publikacji: 2010-06-22 11:44:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1925
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:42:32
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-22 11:45:09
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:45:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu