Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 119

Data publikacji:
2010-06-25 11:19:40

Przedmiot: UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA: Remont drogi powiatowej Nr 0078T Stawiszyce –
Wymysłów związany z budową chodnika w miejscowości Stawiszyce od km 0+003
do km 0+847

Treść przetargu:
ZMIENIONE OGŁOSZENIE:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/10/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 0078T  Stawiszyce –

    Wymysłów  związany z budową chodnika w miejscowości Stawiszyce od km 0+003

    do km  0+847

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 15.11.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości  4 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

         1) cena – znaczenie 90 %

         2) oferowany okres gwarancji jakości za wykonane roboty  - znaczenie 10%.

 

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco Remont drogi powiatowej Nr 0078T  Stawiszyce – Wymysłów  związany

     z budową chodnika w miejscowości Stawiszyce od km 0+003   do km  0+847

 

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  12-07-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24-06-2010 r. Nr ogłoszenia 165129

W ZAŁĄCZENIU NOWA SPECYFIKACJA wer.2:

>>Pobierz nową specyfikację wer.2<<

Załączone pliki
Dokumentacja_Projektowa_staw0610.pdfDokumentacja_Projektowa (Dokumentacja_Projektowa_staw0610.pdf - 61.318 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:20:22 Redaktor: Paweł Bochniak
karta_tytulowa_staw0610.pdfkarta_tytulowa (karta_tytulowa_staw0610.pdf - 61.142 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:20:51 Redaktor: Paweł Bochniak
kosztorys_ofertowy_staw0610.pdfkosztorys_ofertowy (kosztorys_ofertowy_staw0610.pdf - 70.409 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:21:26 Redaktor: Paweł Bochniak
ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot.pdfogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot (ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot.pdf - 55.751 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:21:53 Redaktor: Paweł Bochniak
opis_techniczny_staw0610.pdfopis_techniczny (opis_techniczny_staw0610.pdf - 71.849 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:22:21 Redaktor: Paweł Bochniak
orientacja0078_staw0610.pdforientacja0078 (orientacja0078_staw0610.pdf - 376.752 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:22:57 Redaktor: Paweł Bochniak
plan1_staw0610.pdfplan1_staw0610 (plan1_staw0610.pdf - 570.981 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:23:43 Redaktor: Paweł Bochniak
plan1a_staw0610.pdfplan1a_staw0610 (plan1a_staw0610.pdf - 834.471 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:24:47 Redaktor: Paweł Bochniak
przedmiar_robot_staw0610.pdfprzedmiar_robot (przedmiar_robot_staw0610.pdf - 65.615 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:25:14 Redaktor: Paweł Bochniak
rysu2_staw0610.pdfrysu2_staw0610 (rysu2_staw0610.pdf - 161.622 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:26:04 Redaktor: Paweł Bochniak
rysu3_staw0610.pdfrysu3_staw0610 (rysu3_staw0610.pdf - 156.563 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:27:00 Redaktor: Paweł Bochniak
rysu3a_staw0610.pdfrysu3a_staw0610 (rysu3a_staw0610.pdf - 147.157 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:27:31 Redaktor: Paweł Bochniak
SIWZ_staw0610.pdfSIWZ_staw0610 (SIWZ_staw0610.pdf - 127.863 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:28:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Specyfikacje_staw0610.pdfSpecyfikacje_staw0610 (Specyfikacje_staw0610.pdf - 463.377 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:28:55 Redaktor: Paweł Bochniak
Spis_tresci_staw0610.pdfSpis_tresci_staw0610 (Spis_tresci_staw0610.pdf - 52.599 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:29:24 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz_chodnika_staw0610.pdfWykaz_chodnika_staw0610 (Wykaz_chodnika_staw0610.pdf - 46.613 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:30:33 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz_zjazdow_staw0610.pdfWykaz_zjazdow_staw0610 (Wykaz_zjazdow_staw0610.pdf - 60.931 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:31:14 Redaktor: Paweł Bochniak
WykazSST_staw0610.pdfWykazSST_staw0610 (WykazSST_staw0610.pdf - 43.501 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:31:41 Redaktor: Paweł Bochniak
Zestawienie_robot_ziemnych_staw0610.pdfZestawienie_robot_ziemnych_staw0610 (Zestawienie_robot_ziemnych_staw0610.pdf - 40.664 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:32:01 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_staw06102.pdfsiwz_staw06102.pdf (siwz_staw06102.pdf - 137.678 KB)
Data publikacji: 2010-07-09 09:51:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1846
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-25 11:19:40
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-25 11:32:43
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-07-09 09:56:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu