Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 120

Data publikacji:
2010-06-25 11:37:08

Przedmiot: UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA: Remont drogi gminnej Nr 0073 T Kozubów –
Koniecmosty – Korczyn Stary związany z budową chodnika w miejscowości
Nieprowice od km 7+473 do km 7+763

Treść przetargu:
NOWE OGŁOSZENIE:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/11/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej Nr 0073 T Kozubów –

    Koniecmosty – Korczyn Stary  związany  z budową chodnika w miejscowości

     Nieprowice od km 7+473 do km  7+763

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 15.11.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości  2 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

         1) cena – znaczenie 90 %

         2) oferowany okres gwarancji jakości za wykonane roboty  - znaczenie 10%.

  

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco  Remont drogi gminnej Nr 0073 T kozubów – Koniecmosty – Korczyn

      Stary  związany  z budową chodnika w miejscowości  Nieprowice od km 7+473

      do km  7+763

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  12-07-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24-06-2010 r. Nr ogłoszenia  165253

 

NOWA SPECYFIKACJA WER.2:

>>Pobierz nową sepcyfikację wer.2<<

Załączone pliki
Dokumentacja_projektowa_niepr0610.pdfDokumentacja_projektowa_niepr0610 (Dokumentacja_projektowa_niepr0610.pdf - 61.43 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:37:49 Redaktor: Paweł Bochniak
Karta_tytulowa_niepr0610.pdfKarta_tytulowa_niepr0610 (Karta_tytulowa_niepr0610.pdf - 61.375 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:38:15 Redaktor: Paweł Bochniak
kosztorys_ofertowy_niepr0610.pdfkosztorys_ofertowy_niepr0610 (kosztorys_ofertowy_niepr0610.pdf - 69.225 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:38:38 Redaktor: Paweł Bochniak
Ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_niepr0610.pdfOgolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_niepr0610 (Ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_niepr0610.pdf - 57.294 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:39:09 Redaktor: Paweł Bochniak
opis_techniczny_niepr0610.pdfOgolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_niepr0610 (opis_techniczny_niepr0610.pdf - 72.55 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:39:38 Redaktor: Paweł Bochniak
orientacja0073_niepr0610.pdforientacja0073_niepr0610 (orientacja0073_niepr0610.pdf - 163.252 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:40:17 Redaktor: Paweł Bochniak
plan0073_niepr0610.pdfplan0073_niepr0610 (plan0073_niepr0610.pdf - 1118.189 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:42:21 Redaktor: Paweł Bochniak
przedmiar_robot_niepr0610.pdfprzedmiar_robot_niepr0610 (przedmiar_robot_niepr0610.pdf - 64.835 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:42:49 Redaktor: Paweł Bochniak
rysun2_niepr0610.pdfrysun2_niepr0610 (rysun2_niepr0610.pdf - 160.952 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:43:30 Redaktor: Paweł Bochniak
rysun3_niepr0610.pdfrysun3_niepr0610 (rysun3_niepr0610.pdf - 157.759 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:44:02 Redaktor: Paweł Bochniak
rysun3a_niepr0610.pdfrysun3a_niepr0610 (rysun3a_niepr0610.pdf - 253.169 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:44:40 Redaktor: Paweł Bochniak
rysun3b_niepr0610.pdfrysun3b_niepr0610 (rysun3b_niepr0610.pdf - 148.416 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:47:21 Redaktor: Paweł Bochniak
SIWZ_niepr0610.pdfSIWZ_niepr0610 (SIWZ_niepr0610.pdf - 128.069 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:49:57 Redaktor: Paweł Bochniak
Specyfikacje_niepr0610.pdfSpecyfikacje_niepr0610 (Specyfikacje_niepr0610.pdf - 346.861 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:50:51 Redaktor: Paweł Bochniak
Spis_tresci_niepr0610.pdfSpis_tresci_niepr0610 (Spis_tresci_niepr0610.pdf - 52.513 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:51:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz_chodnika_niepr0610.pdfWykaz_chodnika_niepr0610 (Wykaz_chodnika_niepr0610.pdf - 48.003 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:51:54 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz_zjazdow_niepr0610.pdfWykaz_zjazdow_niepr0610 (Wykaz_zjazdow_niepr0610.pdf - 46.988 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:52:23 Redaktor: Paweł Bochniak
WykazSST_niepr0610.pdfWykazSST_niepr0610. (WykazSST_niepr0610.pdf - 43.361 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 11:52:43 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_niepr06102.pdfsiwz_niepr06102 (siwz_niepr06102.pdf - 138.478 KB)
Data publikacji: 2010-07-09 09:52:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2007
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-25 11:37:08
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-25 11:54:18
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-07-09 09:57:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu