Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 121

Data publikacji:
2010-06-25 11:59:25

Przedmiot: UWAGA NOWE OGŁOSZENIE: Remont drogi gminnej Nr 0073 T Kozubów –
Koniecmosty – Korczyn Stary związany z budową chodnika w miejscowości
Chroberz od km 4+012 do km 4+586 i od km 4+602 do km 5+023

Treść przetargu:
NOWE OGŁOSZENIE:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/12/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej Nr 0073 T Kozubów –

    Koniecmosty – Korczyn Stary  związany  z budową chodnika w miejscowości

     Chroberz od km 4+012 do km 4+586 i od km 4+602 do km 5+023

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złozenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 15.11.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości  5 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

         1) cena – znaczenie 90 %

         2) oferowany okres gwarancji jakości za wykonane roboty  - znaczenie 10%.

 

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco  Remont drogi gminnej Nr 0073 T Kozubów –  Koniecmosty – Korczyn

      Stary  związany  z budową chodnika w miejscowości Chroberz od km 4+012

]     do km 4+586 i od km 4+602 do km 5+023

 

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  12-07-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu  24-06-2010 r. Nr ogłoszenia  165355

 

NOWA SPECYFIKACJA WER.2:

>>Pobierz specyfikacje wer.2<<

Załączone pliki
Dokumentacja_projektowa_chr0610.pdfDokumentacja_projektowa_chr0610.pdf (Dokumentacja_projektowa_chr0610.pdf - 62.023 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:01:10 Redaktor: Paweł Bochniak
karta_tytulowa_chr0610.pdfkarta_tytulowa_chr0610.pdf (karta_tytulowa_chr0610.pdf - 61.933 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:01:35 Redaktor: Paweł Bochniak
kosztorys_ofertowy_chr0610.pdfkosztorys_ofertowy_chr0610.pdf (kosztorys_ofertowy_chr0610.pdf - 95.539 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:01:55 Redaktor: Paweł Bochniak
ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_chr0610.pdfogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_chr0610.pdf (ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_chr0610.pdf - 60.434 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:02:13 Redaktor: Paweł Bochniak
opis_techniczny_chr0610.pdfopis_techniczny_chr0610.pdf (opis_techniczny_chr0610.pdf - 78.725 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:02:34 Redaktor: Paweł Bochniak
orientacja_chr0610.pdforientacja_chr0610.pdf (orientacja_chr0610.pdf - 203.165 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:03:02 Redaktor: Paweł Bochniak
plan_chr0610.pdfplan_chr0610.pdf (plan_chr0610.pdf - 3704.593 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:05:59 Redaktor: Paweł Bochniak
przedmiar_robot_chr0610.pdfprzedmiar_robot_chr0610.pdf (przedmiar_robot_chr0610.pdf - 87.588 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:07:08 Redaktor: Paweł Bochniak
rys2_chr0610.pdfrys2_chr0610.pdf (rys2_chr0610.pdf - 187.916 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:07:34 Redaktor: Paweł Bochniak
rys3_chr0610.pdfrys3_chr0610.pdf (rys3_chr0610.pdf - 189.799 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:08:00 Redaktor: Paweł Bochniak
rys5_chr0610.pdfrys5_chr0610.pdf (rys5_chr0610.pdf - 276.369 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:08:40 Redaktor: Paweł Bochniak
rys6_chr0610.pdfrys6_chr0610.pdf (rys6_chr0610.pdf - 152.591 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:09:39 Redaktor: Paweł Bochniak
rys7_chr0610.pdfrys7_chr0610.pdf (rys7_chr0610.pdf - 123.122 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:10:14 Redaktor: Paweł Bochniak
rys8_chr0610.pdfrys8_chr0610.pdf (rys8_chr0610.pdf - 123.998 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:10:48 Redaktor: Paweł Bochniak
rys9_chr0610.pdfrys9_chr0610.pdf (rys9_chr0610.pdf - 107.287 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:11:51 Redaktor: Paweł Bochniak
rys10_chr0610.pdfrys10_chr0610.pdf (rys10_chr0610.pdf - 218.043 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:12:32 Redaktor: Paweł Bochniak
rys ch4a_chr0610.pdfrys ch4a_chr0610.pdf (rys ch4a_chr0610.pdf - 173.098 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:13:13 Redaktor: Paweł Bochniak
rys_chr0610.pdfrys_chr0610.pdf (rys_chr0610.pdf - 409.622 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:14:38 Redaktor: Paweł Bochniak
SIWZ_chr0610.pdfSIWZ_chr0610.pdf (SIWZ_chr0610.pdf - 128.394 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:15:52 Redaktor: Paweł Bochniak
Specyfikacje_chr0610.pdfSpecyfikacje_chr0610.pdf (Specyfikacje_chr0610.pdf - 573.378 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:16:36 Redaktor: Paweł Bochniak
Spis_tresci_chr0610.pdfSpis_tresci_chr0610.pdf (Spis_tresci_chr0610.pdf - 57.466 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:17:00 Redaktor: Paweł Bochniak
Tabela_robot_ziemnych_chr0610.pdfTabela_robot_ziemnych_chr0610.pdf (Tabela_robot_ziemnych_chr0610.pdf - 55.91 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:18:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz zjazdów2_chr0610.pdfWykaz zjazdów2_chr0610.pdf (Wykaz zjazdów2_chr0610.pdf - 47.832 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:18:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz_chodnika_chr0610.pdfWykaz_chodnika_chr0610.pdf (Wykaz_chodnika_chr0610.pdf - 52.868 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:19:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz_powierzchni_placu_postojowego_chr0610.pdfWykaz_powierzchni_placu_postojowego_chr0610.pdf (Wykaz_powierzchni_placu_postojowego_chr0610.pdf - 47.595 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:19:25 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykazchodnika2_chr0610.pdfWykazchodnika2_chr0610.pdf (Wykazchodnika2_chr0610.pdf - 47.212 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:19:47 Redaktor: Paweł Bochniak
WykazSST_chr0610.pdfWykazSST_chr0610.pdf (WykazSST_chr0610.pdf - 44.057 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:20:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykazzjazdow_chr0610.pdfWykazzjazdow_chr0610.pdf (Wykazzjazdow_chr0610.pdf - 51.979 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:20:23 Redaktor: Paweł Bochniak
Zestawienie_robot_ziemnych_chr0610.pdfZestawienie_robot_ziemnych_chr0610.pdf (Zestawienie_robot_ziemnych_chr0610.pdf - 53.707 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:23:30 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_chrob06102.pdfsiwz_chrob06102 (siwz_chrob06102.pdf - 138.442 KB)
Data publikacji: 2010-07-09 09:54:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2284
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-25 11:59:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-25 12:24:24
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-07-09 09:57:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu