Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 122

Data publikacji:
2010-06-25 12:30:32

Przedmiot: UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA: Remont drogi powiatowej Nr 0077T Probołowice –
Miernów – Stawiszyce związany z budową chodnika w miejscowości Probołowice
od km 0+000 do km 0+304

Treść przetargu:
NOWE OGŁOSZENIE:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/13/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 0077T Probołowice –

     Miernów – Stawiszyce związany z budową chodnika w miejscowości Probołowice

    od km 0+000 do km 0+304

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 15.11.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości  2 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

         1) cena – znaczenie 90 %

         2) oferowany okres gwarancji jakości za wykonane roboty  - znaczenie 10%.

 

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco  Remont drogi powiatowej Nr 0077T Probołowice –

     Miernów – Stawiszyce związany z budową chodnika w miejscowości Probołowice

    od km 0+000 do km 0+304

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  12-07-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu  25-06-2010 r. Nr ogłoszenia  165905

NOWA SPECYFIKACJA WER.2 

>>POBIERZ NOWĄ SPECYFIKACJĘ wer.2<<

Załączone pliki
Dokumentacjaprojektowa_prob0610.pdfDokumentacjaprojektowa_prob0610.pdf (Dokumentacjaprojektowa_prob0610.pdf - 61.888 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:31:19 Redaktor: Paweł Bochniak
kartatytulowa_prob0610.pdfkartatytulowa_prob0610.pdf (kartatytulowa_prob0610.pdf - 60.92 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:31:38 Redaktor: Paweł Bochniak
ogolnacharakterystyka_obiektu_lub_robot_prob0610.pdfogolnacharakterystyka_obiektu_lub_robot_prob0610.pdf (ogolnacharakterystyka_obiektu_lub_robot_prob0610.pdf - 56.359 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:31:55 Redaktor: Paweł Bochniak
opistechniczny_prob0610.pdfopistechniczny_prob0610.pdf (opistechniczny_prob0610.pdf - 75.003 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:32:17 Redaktor: Paweł Bochniak
orientacja0142_prob0610.pdforientacja0142_prob0610.pdf (orientacja0142_prob0610.pdf - 426.653 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:32:49 Redaktor: Paweł Bochniak
plan0142_prob0610.pdfplan0142_prob0610 (plan0142_prob0610.pdf - 675.963 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:35:28 Redaktor: Paweł Bochniak
przedmiarrobot_prob0610.pdfprzedmiarrobot_prob0610.pdf (przedmiarrobot_prob0610.pdf - 37.502 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:35:47 Redaktor: Paweł Bochniak
rysun4_prob0610.pdfrysun4_prob0610.pdf (rysun4_prob0610.pdf - 305.421 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:36:15 Redaktor: Paweł Bochniak
rysune2_prob0610.pdfrysune2_prob0610.pdf (rysune2_prob0610.pdf - 184.088 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:36:36 Redaktor: Paweł Bochniak
rysune3_prob0610.pdfrysune3_prob0610.pdf (rysune3_prob0610.pdf - 188.952 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:36:57 Redaktor: Paweł Bochniak
rysune3a_prob0610.pdfrysune3a_prob0610.pdf (rysune3a_prob0610.pdf - 204.612 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:38:44 Redaktor: Paweł Bochniak
rysune3b_prob0610.pdfrysune3b_prob0610.pdf (rysune3b_prob0610.pdf - 135.712 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:39:02 Redaktor: Paweł Bochniak
rysune3c_prob0610.pdfrysune3c_prob0610.pdf (rysune3c_prob0610.pdf - 196.265 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:39:24 Redaktor: Paweł Bochniak
rysune4a_prob0610.pdfrysune4a_prob0610.pdf (rysune4a_prob0610.pdf - 246.621 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:39:47 Redaktor: Paweł Bochniak
rysune4b_prob0610.pdfrysune4b_prob0610.pdf (rysune4b_prob0610.pdf - 207.094 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:40:15 Redaktor: Paweł Bochniak
SIWZ_prob0610.pdfSIWZ_prob0610.pdf (SIWZ_prob0610.pdf - 127.863 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:40:36 Redaktor: Paweł Bochniak
Specyfikacje_prob0610.pdfSpecyfikacje_prob0610.pdf (Specyfikacje_prob0610.pdf - 438.539 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:41:12 Redaktor: Paweł Bochniak
Spis_tresci_prob0610.pdfSpis_tresci_prob0610.pdf (Spis_tresci_prob0610.pdf - 53.212 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:41:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykaz SST_prob0610.pdfWykaz SST_prob0610.pdf (Wykaz SST_prob0610.pdf - 43.761 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:41:52 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykazchodnika_prob0610.pdfWykazchodnika_prob0610.pdf (Wykazchodnika_prob0610.pdf - 47.946 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:42:09 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykazpowierzchnizatokiautobusowej_prob0610.pdfWykazpowierzchnizatokiautobusowej_prob0610.pdf (Wykazpowierzchnizatokiautobusowej_prob0610.pdf - 48.016 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:42:26 Redaktor: Paweł Bochniak
Wykazzjazdow_prob0610.pdfWykazzjazdow_prob0610.pdf (Wykazzjazdow_prob0610.pdf - 46 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:42:45 Redaktor: Paweł Bochniak
Zestawienierobotziemnych_prob0610.pdfZestawienierobotziemnych_prob0610.pdf (Zestawienierobotziemnych_prob0610.pdf - 45.531 KB)
Data publikacji: 2010-06-25 12:43:08 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_prob06102.pdfsiwz_prob06102 (siwz_prob06102.pdf - 138.095 KB)
Data publikacji: 2010-07-09 09:54:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2336
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-25 12:30:32
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-25 12:43:55
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-07-09 09:58:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu