Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 166

Data publikacji:
2012-10-02 14:45:40

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

Treść przetargu:

GPI-III-3410/GZEASiPS/01/12

1.                                                 Szkoła Podstawowa w Miernowie

Miernów  Nr 85

28-425 Złota

Tel. (41) 356 2135

NIP 662-12-25-419

REGON  001218356

2.    Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

     lub Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

     Samorządowych w Złotej Nr 222,  28-425 Złota, tel. (41) 356 10 24 oraz będzie   dostępna

     na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

     

4.     Przedmiotem zamówienia jest:    

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej  w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

1)  Miał węglowy                        -  100 t. 

o parametrach

       

               Miał węglowy

               Kaloryczność min      -    24 000 KJ/kg

                 Popiół             -   nie więcej niż    13 %

                 Siarka             -   nie więcej niż   0,6 %

                 Wilgotność     -   nie więcej niż    11%

 

                                                                  CPV- 09.11.00.00-3

 

     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od  15-10-2012 do 30.04.2013 r.

7.    Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

         przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

         wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

        art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

   Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8.      Zamawiający nie wymaga składania wadium

9.      Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów.

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

           

(Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

          

 Gdzie:

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 

 

10.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym

      następująco:

OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej

w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

1)  Miał węglowy                        -  100 t.    

   miejsce składania ofert: 

 

 Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół

   i Przedszkoli Samorządowych w Złotej , Złota 222 , 28-425 Złota do dnia 11-10-2012 roku do godz. 1100 opatrzonym nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

 

Oferty zostaną otwarte w dniu 11-10-2012r. o godz. 1150 w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 02.10.2012r. nr. ogłoszenia 376818-2012

Załączone pliki
siwz_miernow_opal12.pdfsiwz_miernow_opal12.pdf (siwz_miernow_opal12.pdf - 98.997 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 14:46:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1544
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-10-02 14:45:40
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-10-02 14:50:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu