Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 167

Data publikacji:
2012-10-02 14:48:37

Przedmiot: - Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013

Treść przetargu:

GPI-III-3410/GZEASiPS/ 03/12

1.      Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

ul. Parkowa 9/1

28-425 Złota

Tel. (041) 356 16 14

NIP 662-12-25-069

REGON  260019268

 

2.      Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej Nr 222,  28-425 Złota, tel. (041) 356 10 24 oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  http://www.gminazlota.pl/bip

     

4.      Przedmiotem zamówienia jest:    - Zakup i sukcesywna dostawa  Węgla i Eko Groszku  do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013 według specyfikacji:

           

         * węgiel kamienny   orzech o wartości min. 29 MJ/kg – 13 t

             Zawartość popiołu            nie więcej niż 5%

             Wilgotność                       nie więcej niż 6 %

             Zawartość siarki               nie więcej niż 0,6 %

 

           * EKO GROSZEK               o wartości  min. 26MJ/kg   - 230 t.

              Zawartość popiołu             nie więcej niż     9%

              Wilgotność                        nie więcej niż     12%

              Zawartość siarki                nie więcej niż     0,6 %

 

 

CPV- 09110000-3

 

Zamawiający informuje, że przy dostawie opału będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie odbierał opał sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość opału które zostaną odebrane to 50 % opału zamówienia maksymalnego.

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od  15-10-2012 do 30.04.2013 r.

8.      Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

9.      Zamawiający nie wymaga składania wadium

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

           

(Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

           

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

10.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco:

 

OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa  węgla i Eko Groszku  do  Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013,

 

 miejsce składania ofert: 

 Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej  Złota Nr 222, 28-425 Złota do dnia 11-10-2012 roku do godz. 1100 opatrzonym nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 11-10-2012 r. o godz. 1110  w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielaniu zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 02.10.2012r.   nr. ogłoszenia 376634 - 2012

Załączone pliki
siwz_zlota_opal.pdfsiwz_zlota_opal.pdf (siwz_zlota_opal.pdf - 131.951 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 14:49:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2008
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-10-02 14:48:37
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-10-02 14:50:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu