Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 168

Data publikacji:
2012-10-31 07:20:59

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice –
- Rudawa od km 1+336 do km 1+926 długości 590 m

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III.2710/13/12

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ul. Sienkiewicza 79

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicz 79, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33 

    Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice –

    - Rudawa od km 1+336 do km 1+926  długości 590 m

1)   Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym

       zagęszczanym  mechanicznie o gr. 10 cm                                                               -       68 m3

   2)   Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym zagęszczanym

          mechanicznie o gr. 5 cm                                                                                          -     118 m3

   3)   Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno

         -asfaltową w ilości 50kg/m2                                                                                     -     118 t.

   4)   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,

         grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,                                                  -  2360 m2                        

5)   Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym ziemią, zakup   

       i dowóz brakującej ziemi z odległości do   1 km                                                     -    590 m2

                             45233140-2   roboty drogowe

                             45233142-6   roboty w zakresie naprawy dróg   

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 14.12.2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości  3 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

 

 

 

9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco  Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice –

    - Rudawa od km 1+336 do km 1+926  długości 590 m

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,  ul. Sienkiewicza 79 , 28-425 Złota,

      pok. Nr 8  – sekretariat do dnia  14-11-2012 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  

      i  dokładnym adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 30-10-2012  r.    Nr ogłoszenia 423824-2012

Załączone pliki
nieprowice_rudawa_orientacja12.pdfnieprowice_rudawa_orientacja12.pdf (nieprowice_rudawa_orientacja12.pdf - 237.92 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 07:21:30 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_nieprowice_rudawa12.pdfsiwz_nieprowice_rudawa12.pdf (siwz_nieprowice_rudawa12.pdf - 154.095 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 07:21:58 Redaktor: Paweł Bochniak
sst_nieprowice_rudawa12.pdfsst_nieprowice_rudawa12.pdf (sst_nieprowice_rudawa12.pdf - 267.053 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 07:22:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1616
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-10-31 07:20:59
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-10-31 07:34:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu