Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 169

Data publikacji:
2012-10-31 07:30:03

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota – „Ciernie”
od km 0+774 do km 0+974 dł. 200 mb

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ul. Sienkiewicza 79

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, pok. Nr 9,  28-425  Złota, tel 356-16-33 

    Fax 356-16-48, oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota 

    www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota – „Ciernie”    

    od km 0+774 do km 0+974 dł. 200 mb

    - Podczyszczenie rowu z odkładem na pobocza wykonywane koparkami podsiębiernymi                  -    120 mb

     - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową  75 kg/m2      -     60 t

     - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm                    -     800 m2

     - Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym ziemią                                              -     200 m2

  

                             45233140-2   roboty drogowe

                             45233142-6   roboty w zakresie naprawy dróg   

 

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 14.12.2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający nie wymaga składania wadium

 

9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco  Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota – „Ciernie”    

      od km 0+774 do km 0+974 dł. 200 mb  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,    

      ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, pok. Nr 8 – sekretariat do dnia  14-11-2012 roku do

     godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym  adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu30-10-2012  r.    Nr ogłoszenia  423880-2012

Załączone pliki
orientacja_ciernie12.pdforientacja_ciernie12.pdf (orientacja_ciernie12.pdf - 302.265 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 07:30:56 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_ciernie12.pdfsiwz_ciernie12.pdf (siwz_ciernie12.pdf - 148.957 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 07:31:22 Redaktor: Paweł Bochniak
sst_ciernie.pdfsst_ciernie.pdf (sst_ciernie.pdf - 259.485 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 07:31:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1636
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-10-31 07:30:03
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-10-31 07:34:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu