Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 170

Data publikacji:
2012-11-19 13:15:11

Przedmiot: Wójt Gminy Złota
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Oznaczenie nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 2275/2 o pow. 1,8514 ha

Położenie: nieruchomości: Chroberz

Nr księgi wieczystej: 19438, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pińczowie

Opis nieruchomości:

Gmina Złota  nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania   Gminy Złota  teren na którym położona jest  dz. nr 2275/2 oznaczony jest symbolem MN 1 – teren zabudowy mieszkaniowej i usługi towarzyszące. Działka posiada dostęp do drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Cena wywoławcza: 276 200,00 zł

Wysokość wadium: 13 810,00 zł

 

Ustalona cena działki gruntu ,  w wyniku przetargu zostanie powiększona o 23 % podatku VAT.

Minimalne postąpienie dla działki gruntu  nr  2275/2 wynosi  2762,00 zł.

W przetargu  mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            -dowodu wpłaty wadium,

            -dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

            -w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 8  stycznia 2013 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

            Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

            Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych  z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanej nieruchomości.

                                                                                                         

            Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 41 356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2209
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-11-19 13:15:11
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-11-19 13:18:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu