Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 172

Data publikacji:
2012-12-12 12:21:38

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa Artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej

Treść przetargu:
Numer Postępowania: GPI-II-3410/GZEASiPS/04/12

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej, ul. Parkowa 4, 28-425 Złota godziny pracy: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. 041/ 35 61 614, fax. 041/ 35 61 614,
www.zpozlota.edupage.org,

www.gminazlota.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie ZAPYTANIE O CENĘ na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Wartość szacunkowa jest niższa od kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówieniaZakup i sukcesywna dostawa Artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych

w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej


3.1 Przedmiot zamówienia został określony w załącznikach od nr 1do SIWZ:

 1. Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 50% artykułów wymienionych w załączniku nr 1.

 2. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1, do siedziby Zamawiającego Zespół Placówek Oświatowych w Złotej; ul. Parkowa 4; 28-425 Złota .


Kod CPV; 15800000-6;15550000-8;

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadania;

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 3. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz gwarancja

Dostawa partiami do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej; ul. Parkowa 4; 28-425 Złota, po telefonicznym kontakcie w celu złożenia zamówienia, od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.. Wykonawca udzieli gwarancji jakości według zaleceń producenta.

 1. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. . Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

7.1.1 Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia

ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

   1. Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2 O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy

o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące:


7.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie


7.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

7.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

7.2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

Uwaga; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.2.5. Nie podlegają wykluczeniu.


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia, wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

7.2.6. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.5.

INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego- czyn zagrożony karną pozbawienie wolności

do 5 lat)


8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Nie wymagane

9. Zamówienia uzupełniające

  1. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. Oferta musi zawierać:

Oświadczenie woli i umocowanie do składania oświadczenia woli

1

 • Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik 2 do SIWZ.

Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia oraz nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT i wartość brutto

2

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych i stwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy. (Załącznik Nr 3 do SIWZ.).

 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Mariola Warzecha, dyrektor ZPO tel. 41 35 61 614

Kurpios Zofia,tel. 41 35 61 024

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej , ul. Parkowa 9/1, 28-425 Złota.

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

  1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

  2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Postępowanie nr GPI-II-3410/GZEASiPS/04/12”,

Nie otwierać przed 20.12.2012 r, godz. 11:45”.

  1. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno -Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej, ul. Parkowa 9/1, pokój nr 1 w terminie do dnia 2012-12-20 do godziny 11:30.

  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

  1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert pokój nr 1, w dniu 20.12.2012 r. o godzinie 11:45

   w miejscu składanie ofert .

Załączone pliki
siwz_spozywcze2012.pdfsiwz_spozywcze2012.pdf (siwz_spozywcze2012.pdf - 214.304 KB)
Data publikacji: 2012-12-12 12:24:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2007
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-12-12 12:21:38
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-12-12 12:21:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu