Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 173

Data publikacji:
2012-12-13 08:40:23

Przedmiot: Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść przetargu:

Złota: Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.


Numer ogłoszenia: 507124 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie,  tel. 041 3561601, faks 041 3561648.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków dochodów własnych, rachunków specjalnego przeznaczenia (ZFŚS) Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.
2.2 Dokonywanie operacji bankowych:
2.2.1 realizacja przelewów w czasie rzeczywistym,
2.2.2 przyjmowanie wpłat gotówkowych nie krócej niż w godz. 7:30 – 14:30,
2.2.3 dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych (punkt kasowy  winien znajdować się                     w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba urzędu, tj. w miejscowości Złota),
2.2.4 wypłata gotówkowa zleceń indywidualnych z rachunku GOPS.
2.2.5.  zainstalowanie i utrzymanie całodobowych punktów wypłat gotówki ( bankomaty)                 w miejscowości Złota i Chroberz
2.3 Usługa elektronicznego świadczenia obsługi bankowej obejmującą instalację systemu we wszystkich jednostkach i nieodpłatne przeszkolenie wyznaczonych pracowników.
2.4 Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym i funduszu świadczeń socjalnych, w tym na koniec każdego tygodnia (lokata weekendowa).
2.5 Uruchomienie i realizacja obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce.
2.6 Udostępnienie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami do wyciągów.
2.7 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej Rady Gminy.
2.8 Bank wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
2.8.1 wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego,
2.8.2 wypłat gotówkowych w kasie Banku wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2.8.3 przelewów dokonywanych w Banku wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2.8.4 sporządzania wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwości ich drukowania bezpośrednio przez Zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej,
2.8.5 wydania zaświadczeń i opinii przez Bank wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2.8.6 otwierania i zamykania rachunków bankowych,
2.8.7 wydawania elektronicznego podpisu i kart kodów,
2.8.8 zmiany karty wzorów podpisów,
2.8.9 uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym.
2.9 Bankowa obsługa prowadzona będzie dla niżej wymienionych jednostek:
2.9.1 Urząd Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota     
2.9.2 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli  
         Samorządowych w  Złotej , ul. Parkowa 9/1, 28-425 Złota
2.9.3 Zespół Placówek Oświatowych w Złotej, ul Parkowa 4, 28-425 Złota
2.9.4 Szkoła Podstawowa w Chrobrzu, ul Chrobrego 22 , 28-425 Złota
2.9.5 Szkoła Podstawowa w Miernowie, Miernów 84 , 28-425 Złota
2.9.6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
2.9.7 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej, ul. Parkowa 11,
         28-425 Złota
2.9.8 Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej, ul. Parkowa 8, 28-425 Złota
2.9.9 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej, ul. Sienkiewicza 81,
         28-425 Złota

Uwaga:
 W przypadku braku punktu kasowego w miejscowości Złota Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia punktu kasowego w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy z Zamawiającym,
 Zainstalowanie i utrzymanie całodobowych punktów wypłat gotówki                ( bankomaty) w miejscowości Złota i Chroberz - w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym
 Każda jednostka indywidualnie będzie zawierać umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu Bankiem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz;
o odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego zezwalający na wykonywanie działalności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)
Spełnia - nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz;                     Spełnia - nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz;                      Spełnia - nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz;                     Spełnia - nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz;                     Spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 60
• 2 - Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych - 10
• 3 - Oprocentowanie lokat jednodniowych/weekendowych gminy i jedn. org. - 10
• 4 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK - zgodnie z zapisem SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul Sienkiewicza 79 28-425 Złota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul Sienkiewicza 79 28-425 Złota - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
siwz_bank12.pdfsiwz_bank12.pdf (siwz_bank12.pdf - 134.653 KB)
Data publikacji: 2012-12-13 08:41:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1980
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-12-13 08:40:23
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-12-13 08:47:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu