Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 174

Data publikacji:
2012-12-14 15:12:46

Przedmiot: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Treść przetargu:
 

1. GMINA ZŁOTA

ul. Sienkiewicza 79

28-425 ZŁOTA

Tel. 041 3561601

Strona internetowa www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

t.j. Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, pok. Nr 8 , 28-425 Złota tel 356-16-33

Fax 356-16-48, oraz będzie dostępna na stronie internetowej Gminy Złota

www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości

700.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych kredytów”

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Pożądany termin uruchomienia kredytu – 28.12.2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.


Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.


8. Zamawiający wymaga składania wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena

Cena oferowana minimalna brutto
CENA - ........................................... x 100 pkt x 100%

Cena badanej oferty brutto.


10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, oznakowanym

następująco „Udzielenie kredytu długoterminowego”

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79 ,

28-425 Złota, pok. Nr 8

sekretariat do dnia 24-12-2012 roku do godz. 900 opatrzonym

nazwą i dokładnym adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 14-12-2012 r. Nr ogłoszenia 512670-2012

Załączone pliki
kalkulacja_kosztow.xlskalkulacja_kosztow (kalkulacja_kosztow.xls - 33.792 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 15:13:49 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_kredyt12.pdfsiwz_kredyt12 (siwz_kredyt12.pdf - 75.057 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 15:14:25 Redaktor: Paweł Bochniak
wzor_umowy_kredyt12.pdfwzor_umowy_kredyt12 (wzor_umowy_kredyt12.pdf - 47.806 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 15:14:58 Redaktor: Paweł Bochniak
zal1_form_ofertowy_kredyt12.pdfzal1_form_ofertowy_kredyt12 (zal1_form_ofertowy_kredyt12.pdf - 28.738 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 15:15:38 Redaktor: Paweł Bochniak
zal2_oswiadczenie_kredyt12.pdfzal2_oswiadczenie_kredyt12 (zal2_oswiadczenie_kredyt12.pdf - 31.643 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 15:16:09 Redaktor: Paweł Bochniak
zal3_os_kredyt12.pdfzal3_os_kredyt12 (zal3_os_kredyt12.pdf - 32.346 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 15:16:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1686
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-12-14 15:12:46
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-12-14 15:17:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu