Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 179

Data publikacji:
2013-05-07 18:59:25

Przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1.Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów lub instalacji zastępczej przewidzianej do obsługi regionu, wymienionych jako takie w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012 - 2018 (Uchwała Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania /Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego/ 2. Odbieranie odpadów ulegających biodegradacji -zielonych i ich zagospodarowanie 3. Organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych systemem /u źródła/ : papieru i tektury , metalu, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem, 4. Organizację zbiórki systemem /sprzed posesji/ w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej albo z miejsc wyznaczonych w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, odpadów takich jak : wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne i ich odpowiednie zagospodarowanie, 5. Odbieranie na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości odpadów budowlano- remontowych i rozbiórkowych /odpowiadających kryteriom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota przyjętym uchwałą nr XXI/123/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r., oraz Nr XXV/146/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. / 6. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i zamieszkania zbiorowego wyposażenie na czas trwania umowy nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów . Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania w cenę oferty kosztu powyższego ( przybliżoną ilość pojemników określa zał. Nr 2 do SIWZ), Odbiorem zostaną objęte: - odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) w tym również popiół. W ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz odpady komunalne wystawione w workach przeznaczonych do tego celu zakupionych przez właściciela nieruchomości. POJEMNIK 120 l. lub 240 l. + worki - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny /u źródła/ z podziałem na frakcje: papier i tektura /w tym opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma itd./, metal i opakowania z metalu, tworzywa sztuczne i opakowania z tych tworzyw, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła , opakowania wielomateriałowe, zbierane do worków odpowiedniego koloru : worek NIEBIESKI z przeznaczeniem na: papier, tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal - odpady komunalne ulegające biodegradacji - zielone z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców zbierane do worków koloru czarnego - tylko wtedy, gdy nie będą kompostowane na terenie tej nieruchomości. worek CZARNY z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji - zielone - odpady wielkogabarytowe / które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady/ np. stare meble, materace, itp. - zużyte akumulatory, - zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych, - odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe / z wyjątkiem azbestu/, - odpady niebezpieczne oddzielnie gromadzone przez mieszkańców Gminy Złota /z wyjątkiem azbestu/, które ze względu na swoje właściwości lub składniki mogą stanowić zagrożenie dla jakichkolwiek elementów środowiska. Należą do nich m.in. niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin /pestycydy, insektycydy, herbicydy/ oraz opakowania po tych środkach, zużyte smary i przepracowane oleje, zużyte świetlówki, urządzenia zawierające rtęć/np. termometry/, opakowania po aerozolach itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami opisany jest w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 5000,00 zł. /słownie: pięć tysięcy złotych/ Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Pińczów O/Złota 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm./

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane w formie decyzji i posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Złota jako organu właściwego,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego /posiadania wiedzy i doświadczenia/ - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich 3 lat , co najmniej 1 zamówienie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie minimum 500 Mg, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego /dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/ - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w tym: a/ posiadanie bazy magazynowo-transportowej usytuowanej na terenie gminy Złota lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Złota, do którego posiada tytuł prawny, spełniającej wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.U z 2013 .. poz 122) b/ posiadanie minimum: - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do SWIZ, - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, z worków i pojemników określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do SWIZ, - jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - jednego pojazdu skrzyniowego - dostawczego, przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego /sytuacji ekonomicznej i finansowej/ - Wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

             Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium    

            Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 2/ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia nformacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota pok. nr 8 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie opublikowano w BZP Numer ogłoszenia: 179476 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013

Załączone pliki
siwz_smieci_zlota.docsiwz_smieci_zlota (siwz_smieci_zlota.doc - 431.104 KB)
Data publikacji: 2013-05-07 19:00:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1908
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-05-07 18:59:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-05-07 19:01:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu