Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 185

Data publikacji:
2013-08-12 10:14:33

Przedmiot: Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Złota w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: /Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Złota/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść przetargu:

Złota: Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Złota w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: /Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Złota/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 159975 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Złota w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: /Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Złota/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Złota w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: /Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Złota/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zajęć pozalekcyjnych Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w podanym wymiarze godzin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w roku szkolnym 2013/2014. Zajęcia będą realizowane na terenie szkół objętych projektem, Zamawiający zapewni sale dydaktyczne do realizacji zajęć. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sporządzi i dostarczy Zamawiającemu Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dla każdej ze szkół, zawierający co najmniej: - terminy realizacji zajęć (dni, godziny), - nauczyciela prowadzącego, - wykaz uczestników w grupie. Harmonogram musi uwzględniać plan pracy szkół, tj. plan zajęć uczniów, dostępność sal, harmonogram odwozów, oraz każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. Wykonawca będzie miał obowiązek: - przygotowania programów poszczególnych zajęć uwzględniających indywidualną pracę z uczniem, - prowadzenia miesięcznego rejestru zrealizowanych godzin, - prowadzenia dzienników zajęć (jednolite na wszystkie zajęcia), - prowadzenia imiennych list obecności (jednolite na wszystkie zajęcia), - przeprowadzenia końcowych ocen opisowych uczestników zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje do prowadzenia zajęć z poszczególnych zakresów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 ze zm.). Szczegółowy zakres zajęć określa załącznik nr 2 do SIWZ - /Wykaz zajęć/. Dostawa materiałów edukacyjnych Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w gminie Złota, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana w przeciągu 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Dostawy nastąpią bezpośrednio do siedziby szkół, na koszt wykonawcy. Potwierdzenie dostawy nastąpi poprzez podpisanie przez uprawnionego pracownika szkoły protokołu odbioru. Pomoce edukacyjne przeznaczone będą dla dzieci ze szkół podstawowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, powinny zatem posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w pełni bezpieczne dla dzieci. Wskazany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia stanowi informację uściślającą i należy je traktować jako określone przykładowo w celu sprecyzowania minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów przedmiotu zamówienia. Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zaoferowania pomocy edukacyjnych poprzez precyzyjne określenie nazwy asortymentu, wydawnictwa (producenta) oraz wskazanie numeru katalogowego i ceny. Powyższe dane wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ. Wykaz dostaw materiałów edukacyjnych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - /Wykaz pomocy/..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 39.16.21.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie oraz dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie oraz dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie oraz dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie oraz dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie oraz dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - doświadczenie - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, poprzez zmianę wskazanych w ofercie materiałów dydaktycznych w sytuacji niedostępności ich na rynku (np. zaprzestanie publikacji, wydawania, wycofanie ze sprzedaży itp.). Powyższa zmiana dopuszczalna jest w przypadku zagwarantowania towaru równoważnego (to jest spełniającego wymagania określone w SIWZ i wyłącznie za zgodą Zamawiającego). 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota pok. Nr 8 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
siwz_szkola13.pdfsiwz_szkola13.pdf (siwz_szkola13.pdf - 218.847 KB)
Data publikacji: 2013-08-12 10:16:40 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz__szkola13_zal2.pdfsiwz__szkola13_zal2.pdf (siwz__szkola13_zal2.pdf - 35.966 KB)
Data publikacji: 2013-08-12 10:17:09 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: wykaz zajęć
siwz__szkola13_zal3.pdfsiwz__szkola13_zal3.pdf (siwz__szkola13_zal3.pdf - 194.788 KB)
Data publikacji: 2013-08-12 10:17:54 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: wykaz pomocy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1379
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-08-12 10:14:33
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-08-12 10:18:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu