Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 186

Data publikacji:
2013-09-25 13:43:55

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2013/2014

Treść przetargu:

 

1.      Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

ul. Parkowa 4

28-425 Złota

Tel. (041) 356 16 14

NIP 662-18-17-893

 REGON  260019268

 

2.      Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej, ul. Parkowa 9/1 ,  28-425 Złota, tel. (041) 356 10 24 oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  http://www.gminazlota.pl/bip

     

4.      Przedmiotem zamówienia jest:    - Zakup i sukcesywna dostawa  Węgla i Eko Groszku  do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2013/2014 według specyfikacji:

           

       

        * węgiel kamienny orzech   o wartości nie mniej niż 29 kJ/kg – 13 t

             Zawartość popiołu             nie więcej niż 5%

             Wilgotność                         nie więcej niż 6 %

             Zawartość siarki                nie więcej niż 0,6 %

             Granulacja                         25-80 mm

 

          * EKO GROSZEK- węgiel płomienny niespiekający   - 200 t.

             o wartości  opałowej nie mniej niż  ( Q ir ), 26 kJ/kg  

              Zawartość popiołu            nie więcej niż     9  %

              Wilgotność                         nie więcej niż     10 %

              Zawartość siarki                nie więcej niż     0,6 %

              Zdolność spiekania          wg. metody Rogi RI, im niższa tym lepiej, wskazane RI<17

              Granulacja                         5-25 mm

 

CPV- 09110000-3

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wymienionego wyżej opału w mniejszych ilościach niż określone w ust. 1 w przypadku zaistnienia korzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym powodujących mniejsze zużycie opału.

 

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od  15-10-2013 do 30.04.2014 r.

8.      Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

9.      Zamawiający nie wymaga składania wadium

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

           

(Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

           

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

10.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco:

 

OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa  węgla i Eko Groszku  do  Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2013/2014,

 

 miejsce składania ofert: 

 Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej  , ul. Parkowa 9/1 , 28-425 Złota do dnia 03-10-2013 roku do godz. 1000 opatrzonym nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 03-10-2013 r. o godz. 1010  w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielaniu zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25.10.2013r. nr. ogłoszenia: 195675 - 2013

Załączone pliki
siwz_zlota13szkoly.pdfsiwz_zlota13szkoly (siwz_zlota13szkoly.pdf - 166.797 KB)
Data publikacji: 2013-09-25 13:44:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1456
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-09-25 13:43:55
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-09-25 13:49:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu