Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 187

Data publikacji:
2013-09-26 10:48:50

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014

Treść przetargu:


1. Szkoła Podstawowa w Miernowie
Miernów  Nr 85
28-425 Złota
Tel. (41) 356 2135
NIP 662-12-25-419
REGON  001218356

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego
     lub Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
 Samorządowych w Złotej , ul. Parkowa 9/1,  28-425 Złota, tel. (41) 356 10 24 oraz będzie   dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip
     
4. Przedmiotem zamówienia jest:   
Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej  w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014
*  Miał węglowy         II A           -  90 t. 
o parametrach
Wartość nie mniej niż -    26 000 KJ/kg
Zawartość popiołu –        15-20 %
Zawartość siarki –            nie więcej niż 0,6 %
Wilgotność –                    nie więcej niż - 10%
       Granulacja  –                    20-0 mm
            Spiekalnosć                      niska
                                                                  CPV- 09.11.00.00-3

     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od  15-10-2013 do 30.04.2014 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
         przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)      posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
         wykonania zamówienia,
4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
        art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie
spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

8. Zamawiający nie wymaga składania wadium
9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %
 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów.
            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:
 
(Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów
          
 Gdzie:
 Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
 C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej
 100  - wskaźnik stały
 100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny


10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym
      następująco:
OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej
w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014
1)  Miał węglowy II A                        -  90 t.    
   miejsce składania ofert: 

 Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych
 w Złotej , ul. Parkowa 9/1 , 28-425 Złota do dnia 03-10-2013 roku do godz. 1000
 opatrzonym nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 03-10-2013r. o godz. 1050 w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25.09.2013r. nr. ogłoszenia 196113 - 2013

Załączone pliki
siwz_miernow0913.pdfsiwz_miernow0913 (siwz_miernow0913.pdf - 107.532 KB)
Data publikacji: 2013-09-26 10:50:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1329
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-09-26 10:48:50
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-09-26 10:51:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu