Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 188

Data publikacji:
2013-09-26 10:53:22

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014

Treść przetargu:

 

1.                                                 Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

ul. Chrobrego 22

28-425 Złota

Tel. (41) 356 4 004

NIP 662-12-25-129

REGON  001218362

2.    Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

     lub Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

Samorządowych w Złotej , ul. Parkowa 9/1 ,  28-425 Złota, tel. (041) 356 10 24 oraz będzie    dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

     

4.     Przedmiotem zamówienia jest:    

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej  w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014

1)  Węgiel  kamienny orzech     -   4t.

2) Węgiel kamienny kostka       -  15t

3)  Miał węglowy                        -  100 t. 

o parametrach

           * Miał węglowy  -            100 T
            Wartośc nie mniej niz      24 000 KJ/kg

Zawartość popiołu –        15-20 %

Zawartość siarki –            nie więcej niż 0,6 %

Wilgotność –                    nie więcej niż - 10%

Granulacja                      20-0 mm

 

         * węgiel kamienny orzech   o wartości nie mniej niż 29 kJ/kg –  4 T

             Zawartość popiołu               nie więcej niż 5%

             Wilgotność                          nie więcej niż 6 %

             Zawartość siarki                  nie więcej niż 0,6 %

           Granulacja                           25-80 mm

 

          * węgiel kamienny kostka  o wartości nie mniej niż 29 000 KJ/kg -   15 T

            Zawartość popiołu              nie więcej niż     5 %

            Wilgotność                         nie więcej niż      6 %

            Zawartość siarki                 nie więcej niż      0,6 %

Granulacja                          250-65   

 

                                                                     CPV-09110000-3

          Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wymienionego wyżej opału                          w mniejszych ilościach niż określone w ust. 1 w przypadku zaistnienia korzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym powodujących mniejsze zużycie opału.

                      

 

     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od  15-10-2013 do 30.04.2014 r.

7.    Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

        przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

        wykonania zamówienia,

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej

5)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

        art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8.      Zamawiający nie wymaga składania wadium

9.      Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów.

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

 

            (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

           

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 

10.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym

      następująco:

OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej

w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014 opatrzonej nazwą  i adresem wykonawcy.

 

1)  Węgiel  kamienny orzech     -   4t.

2) Węgiel kamienny kostka       -  15t

3)  Miał węglowy                        -  110 t. 

  

   miejsce składania ofert:   

 

Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych

 w Złotej , ul. Parkowa 9/1, 28-425 Złota do dnia 03-10-2013 r. do godz. 1000 opatrzonym nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

 

Oferty zostaną otwarte w dniu 03-10-2013r. o godz. 1030 w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu  25.09.2013r  nr. ogłoszenia  195723 - 2013

Załączone pliki
siwz_chroberz0913.pdfsiwz_chroberz0913 (siwz_chroberz0913.pdf - 106.148 KB)
Data publikacji: 2013-09-26 10:54:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1451
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-09-26 10:53:22
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-09-26 10:55:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu