Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 189

Data publikacji:
2013-10-04 11:36:31

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014

Treść przetargu:

GZEASiPS-ZP/ 04 /2013


1.Szkoła Podstawowa w Chrobrzu
ul. Chrobrego 22
28-425 Złota
Tel. (41) 356 4 004
NIP 662-12-25-129
REGON  001218362


2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego
     lub Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
Samorządowych w Złotej , ul. Parkowa 9/1 ,  28-425 Złota, tel. (041) 356 10 24 oraz będzie    dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip
     
4. Przedmiotem zamówienia jest:   
Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej  w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014
1)  Węgiel  kamienny orzech     -   4t.
2) Węgiel kamienny kostka       -  15t
3)  Miał węglowy                        -  100 t. 
o parametrach
           * Miał węglowy  -            100 T
            Wartośc nie mniej niz      24 000 KJ/kg
Zawartość popiołu –        15-20 %
Zawartość siarki –            nie więcej niż 0,6 %
Wilgotność –                    nie więcej niż - 10%
Granulacja  –                    20-0 mm

         * węgiel kamienny orzech   o wartości nie mniej niż 29 kJ/kg –  4 T
             Zawartość popiołu               nie więcej niż 5%
             Wilgotność                          nie więcej niż 6 %
             Zawartość siarki                  nie więcej niż 0,6 %
           Granulacja                           25-80 mm

          * węgiel kamienny kostka  o wartości nie mniej niż 29 000 KJ/kg -   15 T
            Zawartość popiołu              nie więcej niż     5 %
            Wilgotność                         nie więcej niż      6 %
            Zawartość siarki                 nie więcej niż      0,6 %
Granulacja                          250-65   

                                                                     CPV-09110000-3
          Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wymienionego wyżej opału                          w mniejszych ilościach niż określone w ust. 1 w przypadku zaistnienia korzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym powodujących mniejsze zużycie opału.
                     

     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od  15-10-2013 do 30.04.2014 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
        przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)     posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
        wykonania zamówienia,
4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej
5)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
        art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie
spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

8. Zamawiający nie wymaga składania wadium
9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %
 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów.
            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

 (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów
 
  Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
 C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej
 100  - wskaźnik stały
 100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny


10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym
      następująco:
OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej
w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014 opatrzonej nazwą  i adresem wykonawcy.

1)  Węgiel  kamienny orzech     -   4t.
2) Węgiel kamienny kostka       -  15t
3)  Miał węglowy                        -  110 t. 
  
   miejsce składania ofert:  

Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych
 w Złotej , ul. Parkowa 9/1, 28-425 Złota do dnia 14-10-2013 r. do godz. 1000 opatrzonym nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 14-10-2013r. o godz. 1010 w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 04.10.2013r.  nr.Ogłoszenia  204737 - 2013

Załączone pliki
siwz_chroberz1013.pdfsiwz_chroberz1013 (siwz_chroberz1013.pdf - 106.021 KB)
Data publikacji: 2013-10-04 11:37:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1720
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-10-04 11:36:31
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-10-04 11:43:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu