Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 191

Data publikacji:
2013-12-12 13:30:49

Przedmiot: Udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku

Treść przetargu:
Udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku Numer ogłoszenia: 270477 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.1) SIWZ posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, o którym mowa w pkt 6.1.8 SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 6.1.2. i 6.1.8. SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 6.1.2. SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku; wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że posiada potencjał kadrowy oraz składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl/bip Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 pok. Nr 8 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
kr13_siwz.pdfkr13_siwz (kr13_siwz.pdf - 125.115 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:51:25 Redaktor: Paweł Bochniak
kr13_zal1.pdfkr13_zal1 (kr13_zal1.pdf - 29.437 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:51:47 Redaktor: Paweł Bochniak
kr13_zal2.pdfkr13_zal2 (kr13_zal2.pdf - 41.683 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:51:58 Redaktor: Paweł Bochniak
kr13_zal3.pdfkr13_zal3 (kr13_zal3.pdf - 40.345 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:52:22 Redaktor: Paweł Bochniak
kr13_zal3a.pdfkr13_zal3a (kr13_zal3a.pdf - 35.244 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:52:37 Redaktor: Paweł Bochniak
kr13_zal4umowa.pdfkr13_zal4umowa (kr13_zal4umowa.pdf - 51.663 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:52:49 Redaktor: Paweł Bochniak
2013_zal1a_symulacja_kosztow_kredytu.xlszal1a_symulacja_kosztow_kredytu (2013_zal1a_symulacja_kosztow_kredytu.xls - 32.256 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:53:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1720
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-12-12 13:30:49
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-12-12 13:53:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu