Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 192

Data publikacji:
2013-12-24 11:27:20

Przedmiot: Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 280787 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013

Treść przetargu:

Przedmiot:
Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 280787 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013

Treść przetargu:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej , 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561024, faks 41 3561648.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem objęta jest dostawa następujących materiałów: - olej napędowy / ilość 13 000 litrów/

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2)    CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

     III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     oświadczenie - spełnia, nie spełnia

     III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     oświadczenie - spełnia, nie spełnia

     III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     oświadczenie - spełnia, nie spełnia

     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     oświadczenie - spełnia, nie spełnia

     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     oświadczenie - spełnia, nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

     III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej. Ul. Parkowa 9/1, 28 - 425 Złota. Pok. Nr.1

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2014 godzina 11:45, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej. 28 - 425 Złota.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
siwzpaliwa2014.pdfsiwz_paliwo2014 (siwzpaliwa2014.pdf - 86.362 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 11:29:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1331
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-12-24 11:27:20
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-12-24 11:30:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu